adatbevitel, különlegeségek
2021-03-03    Excel 2019
terület feltöltése azonos adatokkal
Gyakori feladat: több cellába ugyanazt az adatot kell beírnunk. Ehhez több segédeszköz is rendelkezésünkre áll. Most csak kettőről be­szé­lek: az együttes kitöltésről és kitöltő négyzetről. [együttes kitöltés] Mármint, több cella „egyidejű” kitöltése: [1] ki kell jelölnünk a fel­töl­ten­dő cel­lá­kat, [2] az aktív cellába beírjuk az adatot, majd [3] a Ctrl+Enter billentyű-paranccsal befejezzük a beírást.
cellák feltöltése azonos tartalommal a Ctrl+Enter billentyű-paranccsal
[kitöltő négyzet] Ez a módszer nem kíván előzetes kijelölést. Beírjuk az aktív cellába az adatot és Ctrl+Enter-t nyomunk. Azért nem Entert-t, mert akkor módosulna az aktív cella. Magyarul, ha van dolgunk a beírás után a cellában, akkor mindig Ctrl+Enter billentyű-paranccsal fe­jez­zük be a beírást. Most jön a kitöltő négyzet vezérlő: [1] az egér-mutatót a vezérlő fölé visszük, [2] az egér-mutatót a program plusz jellé ala­kít­ja, [3] lenyomjuk az egér-billentyűt, [4] a mutatót az utolsó cella fölé húzzuk és [5] fölengedjük az egér-billentyűt.
tartomány feltöltése azonos tartalommal a kitöltö négyzet vezérlővel
A vezérlőt csak függőlegesen vagy vízszintesen, de mind a négy irányba mozgathatjuk. És a másolás funkció mellett még cellák tar­tal­má­nak törlésére is használhatjuk!
tartalom törlése a kitöltő négyzet vezérlővel
[1] Az egér-mutatót a vezérlő fölé visszük, [2] az egér-mutatót a program plusz jellé alakítja, [3] lenyomjuk az egér-billentyűt, [4] a mutatót füg­gő­le­ge­sen felfelé, vagy vízszintesen balra mozgatjuk, [5] fölengedjük az egér-billentyűt. Ezt a funkcióját a vezérlőnek egyetlen cella tar­tal­má­nak törlésére is használhatjuk: a plusz-jeles egér-mutatót húzzuk a cella közepe felé…
terület feltöltése különböző adatokkal
Hát, ez bizony aprómunka. Ha gyorsan akarunk végezni, akkor úgy kell írnunk, hogy minél kevesebbet kelljen a képernyőre néznünk! És ezt meg is tehetjük, mert a program „figyel” helyettünk. Most is a feltöltendő terület kijelölésével kezdünk.
tartomány feltöltése adatokkal, első lépés a kijelölés
Mielőtt elkezdenénk a munkát el kell döntenünk, hogy soronként vagy oszloponként kívánunk-e haladni. [soronként] A feltöltés a kijelölt te­rü­let első sorának celláival kezdődik, balról jobbra lépegetve. Ezután a második sor jön, most is balról jobbra haladva… [oszloponként] elő­ször a kijelölt terület első oszlopába írjuk be az adatokat, felülről lefelé lépegetve, azután a második oszlop következik, ismét felülről lefelé haladva…
tartomány feltöltése adatokkal soronként, illetve oszloponként
Ha a soronkénti feltöltést választjuk (bal oldali kép), akkor a beírást a cellában a Tab billentyűvel kell lezárnunk. Az aktív cella a sor kö­vet­ke­ző cellája lesz. Nem kell figyelnünk, mikor érünk a sor végére, mert a program a sor „utolsó” cellájának kitöltése után, automatikusan a kö­vet­ke­ző sor „első” celláját aktiválja. Természetesen az első és az utolsó cella kifejezés a kijelölt területhez képest kell érteni.
    Ha az oszlopos kitöltést mellett döntöttünk (jobb oldali kép), akkor a beírást az Enter billentyűvel kell befejeznünk. A bevitel lezárását kö­ve­tő­en az aktív cella az oszlop következő cellája lesz. Az oszlopváltás természetesen automatikus.
    Ahogy látjuk, ennek a szolgáltatásnak az alapja a kijelölés. Ha elgépeltünk egy adatot, akkor nem az egérrel és nem a nyíl billentyűkkel kell visszalépnünk, mert akkor megszűnik a kijelölés, hanem a Shift+Tab vagy a Shift+Enter billentyűparanccsal. A javítást kö­ve­tő­en, amit természetesen Tab vagy Enter billentyűkkel kell befejeznünk, a Tab-bal és az Enter-rel lépegethetünk vissza, oda ahol az imént ab­ba­hagy­tuk a beírást.
tartomány feltöltése adatokkal, billentyű-parancsok
szomszédos cella tartalmának bevitele
Miről van szó? Van egy bonyolult cellatartalom, amit a szomszédos cellába is be kell írni. Ez egy gyakori feladat és a programot föl is ké­szí­tet­ték erre a műveletre. Mind a négy irányban álló cellák tartalmát egyszerűen át tudjuk venni az aktív cellába.
a szomszédos cellák tartalmának másolása a menüszalag vezérlőivel
Ez tehát a kitöltés művelet. Pontosabban kitöltés a szomszédos cella tartalmával. Egy biztos, hogy nincs olyan ember a földön, aki ezt a feladatot a menüből oldja meg! Van billentyű-parancs is, de csak a bal oldali és a felső szomszéd tartalmának másolására.
a bal oldali és a felső cella tartalmának másolása billentyű-paranccsal
Persze, akkor sincs vész, ha elfelejtjük a billentyű-parancsot: [1] rákattintunk a másolandó cellára, [2] rámutatunk a szegélyvonalra, [3] az egérmutató négyirányú nyíllá változik, [4] lenyomjuk a Ctrl-t, [5] a „helyére” húzzuk a cellát, [6] felengedjük a Ctrl-t és [7] felengedjük az egér-billentyűt. Fontos a sorrend, mert, ha kapkodunk a másolásból könnyen áthelyezés lesz.
másolat készítés húzással a Ctrl billentyűt nyomva
És akinek ez a lehetőség sem jut az eszébe, az kattintson a másolandó cellára, majd a kitöltő négyzetet húzza a kitöltendő cellára!
sorszámozás
Az Excelben sorszámozásnak nevezzük azt a műveletet, amelyben egy oszlop, vagy egy sor celláit, olyan számtani sorozattal töltjük fel, amelynek elemei között egy a különbség. Járjuk végig a művelet végrehajtásának lépéseit!
    [1] Az első szám beírása és befejezése a Ctrl+Enter billentyű-paranccsal. [2] Az egérmutatót a kitöltő négyzet fölé visszük. [3] Lenyomjuk a Ctrl-t. [4] Lenyomott egér-billentyűvel húzzuk a vezérlőt. Lefelé és jobbra növekvő, felfelé és balra csökkenő lesz a sorszámozás. [5] Fel­en­ged­jük az egér-billentyűt. [6] Felengedjük a Ctrl billentyűt.
sorszámozás a kitöltő négyzettel, a Ctrl billentyűt nyomva
Még egyszer: a sorszámozás növekvő lesz, ha lefelé és jobbra és csökkenő, ha felfelé vagy balra húzzuk a vezérlőt. De a sorszám után a magyarban pont áll! Azzal mi lesz? Azzal is működik. Sőt akkor már a Ctrl-t sem kell nyomni.
sorszámok ponttal, szövegként a kitöltő négyzetet húzva
Természetesen most már nincs szó semmiféle számtani sorozatról! Ezek már szövegek. Így is négy irányban használhatjuk az eszközt, de már másként alakul a felfelé és a balra kitöltés. A képen a kiinduló cellát kékkel színeztem.
    Gyanús! Miért pont a pont? Talán más karakterrel is működik a szolgáltatás! Igen működik. Sőt a sorszám állhat a karakterlánc végén is…
sorszámok a szöveg előtt és a szöveg után
Tehát a sorszám állhat a szöveg előtt és a szöveg után, de a szövegben nem. Ezért nem lehet a szöveg végén álló sorszám mögé pontot tenni!
    Figyelem, figyelem! Nagyon gyakori a betűkből és számokból álló azonosító. Ezek kitöltő négyzetes másolásakor a Ctrl billentyű le­nyo­má­sá­val meg kell akadályoznunk, hogy a program automatikusan növelje a számot! Az előző fejezet (szomszédos cella tartalmának be­vi­te­le) utolsó példája pont ezt az esetet mutatja.
automatikus kiegészítés beíráskor
Ez a szolgáltatás csak oszlopok feltöltésekor, és csak szövegek bevitelekor áll rendelkezésünkre. Miről van szó? Egy oszlopban fentről le­fe­lé haladva, egymás után töltjük fel szövegekkel a cellákat. Éppen most váltottunk aktív cellát és begépeltük az első karaktert.
    A program ellenőrzi az aktív cella felett álló cellákat az első üres celláig: van-e ezzel a karakterrel kezdődő tartalom. Ha nincs ilyen szö­veg, vagy ha több is van, az ismétlődéseket nem számítva, akkor nem csinál semmit. Ha csak egyetlen ilyen tartalmat talál, az is­mét­lő­dé­se­ket nem számítva, akkor kiegészíti a beírt karaktert a talált szöveg további karaktereivel.
    Vegyük úgy, hogy többet is talált. Akkor begépeljük a második karakter. A program megint végignézi a cellatartalmakat: van-e ezzel a két karakterrel kezdődő tartalom…
automatikus kiegészítés beíráskor
Ha elfogadjuk a kiegészítést, akkor Entert nyomunk, ha nem akkor leütjük a következő karaktert…
    A szolgáltatás alapja a már kitöltött cellák egyedi tartalmainak listája. Erről a listáról közvetlenül is választhatunk beírandó elemet. A listát az aktív cella helyi menüjének Legördülő választéklista… parancsával vagy az Alt plusz Lefelé nyíl billentyűkkel jeleníthetjük meg.
Legördülő választéklista... az aktív cella helyi menüjében
…és a tételek még ABC sorrendbe is lettek szedve! A programmal végzett munkát jelentősen gyorsítja, ha minél kevesebbszer nyúlunk az egér után. Persze, nem azért kell gyorsan dolgoznunk, hogy még többet dolgozhassunk! Hanem, hogy dumcsizhassunk a kollégánkkal a felszabaduló időben! Szóval nézzük az automatikus kiegészítés szolgáltatás billentyű-parancsait.
az automatikus kiegészítés billentyű-parancsai
Akit zavar ez a kéretlen szolgáltatás, az kapcsolja ki a Fájl, Beállítások, Speciális, Szerkesztés, Cellaértékek automatikus kiegészítése ve­zér­lő­vel.
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com