az adatbevitel szabályozása, alapok
2019-03-13    Excel 2019
De, Tanító bácsi! Én úgy tudom, hogy ezt igazából, csak adatbázisban tudjuk megtenni! Hááát… Ez igaz Pistike! Bár egy-két eszköz a táb­lá­zat-kezelő programban is a rendelkezésünkre áll. Vegyük számba ezeket a lehetőségeket!
    Az adatbevitel szabályozását Microsoft-éknál „data validation”-nak hívják, amit „adat érvényesítés”-nek fordítottak a magyar ver­zi­ó­ban.
az adatbevitel szabályozása összetett parancstáblája
Az adatbevitel szabályozása művelet két szereplője a tervező és a felhasználó. Az előbbi, egy feltétel deklarálásával befolyásolja az u­tób­bi tevékenységét. A feltétel egy meghatározott cella tartalmára vonatkozik. A feltétel teljesülését az adatbevitel lezárását követően a program ellenőrzi. Másként fogalmazva az adatbevitel szabályozása művelettel a tervező egy cella tartalmát írja elő a felhasználó szá­má­ra. A fel­té­tel­nek nem megfelelő adat esetén a program figyelmezteti a felhasználót, és a tervező döntésének megfelelően [1] vagy meg­ta­gad­ja a hely­te­len adat rögzítését és lehetőséget biztosít újabb bevitelre [2] vagy a felhasználó utasítására rögzíti a helytelen a­da­tot, de lehetőséget biz­to­sít újabb bevitelre [3] vagy a figyelmeztetés tudomásul vételét követően rögzíti a helytelen adatot.
az adatbevitel szabályozásának három szigorúsági szintje
A korlátozás számon kérési szintjeinek neve, a képen felülről lefelé haladva, Megállás, Figyelmeztetés és Információ. A Megállás Újra- és a Figyelmeztetés Nem parancsgombja az adatbevitelt megismétlését teszi lehetővé. A Figyelmeztetés Igen- és az Információ OK ve­zér­lő­je a szabálynak ellentmondó adat rögzítésére utasít. A Mégse vezérlő funkciója, mindhárom esetben, azonos: bezárja a pa­rancs­táb­lát és törli a szabályozás alatt álló cella tartalmát.
    Ezek szerint, a felhasználó csak a hibás bevitelt követően, szerez tudomást a korlátozásról? Jól van ez így, Tanító bácsi? Nem tel­je­sen, Pistike! Bár van egy eszköz, amellyel az adatbevitel előtt informálhatjuk a felhasználót a szabályozásról. Az első képen bemutatott össze­tett parancstábla Beviteli üzenet lapjáról van szó. Az itt megadott szöveget a program a cella aktiválásakor jeleníti meg. Jelöljük ki a kor­lá­to­zás alá eső cellákat és nyissuk meg az összetett parancstáblát az Adatok, Adateszközök, Érvényesítés vezérlővel!
az adatbevitel szabályozása, figyelmeztető üzenet bevitel előtt
A Cím mezőbe legfeljebb harminckét karaktert írhatunk, amely majd, félkövéren, sortörés nélkül fog megjelenni a figyelmeztetés első so­rá­ban. A Beviteli üzenet mezőben álló, maximum kettőszázötvenhat karakter hosszú szöveget, a program új sorban kezdi és a szö­veg­do­boz szélességének megfelelően tördeli. A szöveg megjelenítését a panel bal felső sarkában álló, A cella kijelölése-kor… feliratú, je­lö­lő­négy­zet kiválasztott állapota biztosítja.
    Ahogy a felhasználó ellép a celláról a figyelmeztetés eltűnik. Ezt a szolgáltatást önállóan, az adatbevitel korlátozása nélkül, is hasz­nál­hat­juk!
    Tehát, akkor a szabály betartását három, szigorúságában csökkenő, szinten kérheti számon a tervező… Ugye Tanító bácsi? Igen, Pis­ti­ke! A legszigorúbb a Megállás: Vagy az előírt adatot írod be a cellába vagy semmit! A Figyelmeztetés és az Információ szint lé­nye­gé­ben a­zo­nos: a szabálynak ellentmondó adat is rögzítésre kerülhet. A Figyelmeztetés parancstábla a felhasználóra bízza a döntést: meg­is­mét­li az adatbevitelt (Igen) vagy tovább lép (Nem), az Információ szintje csak tájékoztat a szabálysértésről és ezt követően rögzíti a hi­bás a­da­tot.
    A számonkérés szintjét az összetett parancstábla Hibajelzés lapjának Stílus listájából választhatjuk ki. A panel jobb oldalán a tervező sa­ját figyelmeztető üzenetet határozhat meg. A bal felső sarokban álló jelölőnégyzet kiválasztott állapota, ezen a lapon is, a szöveg meg­je­le­ní­té­sét biztosítja.
az adatbevitel szabályozása, nem megengedett adatt beírását követő üzenet szerkesztése
Most pedig vegyük sorra milyen eszközöket biztosít a program a korlátozó feltétel összeállításához. Először nézzük meg az összetett pa­rancs­táb­la Beállítások lapjának Megengedve listáját!
az adatbevitel szabályozása, beépített korlátozó lehetőségek
A felsorolás elemeinek magyarázata a következő. Bármilyen érték: tetszőleges adat bevihető a cellába. Lista: csak az az adat el­fo­gad­ha­tó, amely szerepel a tervező által felsorolt adatok között. Egyéni: a tervező egy logikai eredményt adó képlettel szabályozza az adat­be­vi­telt. Min­den olyan adat rözítésre kerül, amellyel a képlet Igaz eredményt ad. Egész szám, Tizedes tört, Dátum, Idő, Szöveghossz: csak a név­ben szereplő típusú- és a tervező által összeállított feltételnek megfelelő adat fogadható el.
az adatbevitel szabályozása, beépített korlátozó lehetőségek
Most látom, Pistike, hogy nagy fába vágtam a fejszémet! Akkor most csak az „adattípusos” szabályozásról tessék mesélni, Tanító bácsi! Rendben van Pistike! A „listás” és a „képletes” módszerről majd máskor…
    Ha kiválasztunk egy adattípust a Megengedve listáról, akkor a vezérlő alatt aktívvá válik a Jelleg lista, amely a relációkat tartalmazza.
az adatbevitel szabályozása, egész szám korlátozása
Reláció-választást követően a program megjeleníti a konstansok beviteléhez szükséges mezőket. A feltétel megadásának lépései tehát a következők: adattípus választás, reláció választás és a konstansok megadása.
    A munkalap összes szabályozott bevitelű celláját a Kezdőlap, Szerkesztés, Keresés és kijelölés, Adatok érvényesítése paranccsal je­löl­het­jük ki. Ugyanez a funkciója a Szerkesztés, Keresés és kijelölés, Irányított kijelölés… utasítással megjeleníthető panel Adatok ér­vé­nye­sí­té­se, Mind vezérlőjének is.
korlátozott tartalmú cellák kijelölése
Az Azonosak vezérlővel az előzőleg kijelölt cella beviteli szabályával megegyező korlátozást tartalmazó cellákat jelölhetjük ki a mun­ka­la­pon. A korlátozás módosításakor nem kell a szabályt tartalmazó összes cellát kijelölnünk, ezt a program automatikusan megteszi, ha ki­pi­pál­juk A változtatás többi azonos beállítású cellára is érvényes feliratú jelölőnégyzetet.
az adatbevitel szabályozása, a korlátozás módosítása
A beviteli szabály eltávolítása a panel Az összes törlése parancsgombjával történik. A nevével ellentétben a vezérlő csak az aktív- il­let­ve a kijelölt cellák korlátozását oldja fel. Az aktív cellával azonos szabályt tartalmazó összes többi cella korlátozását A változás a töb­bi… je­lö­lő­négy­zet kiválasztásával, majd a parancsgombra kattintva távolíthatjuk el.
    Ha az Adatok érvényesítése panelt úgy akarjuk megjeleníteni, hogy különböző adatbeviteli szabályt tartalmazó cellákat jelöltünk ki, ak­kor a program hibaüzenetet küld. Két lehetőség közül választhatunk: az OK eltávolítja a kijelölt cellák beviteli korlátozásait és meg­nyit­ja a pa­rancs­táb­lát, vagy a Mégse vezérlőre kattintunk és módosítjuk a kijelölést.
az adatbevitel szabályozása, a korlátozás módosítása
Látom elfáradtál, Pistike! Megígérem, hogy legközelebb majd rövidebbre fogom! Arrivederci Amici! Csókolom, Tanító bácsi!
  ismertető letöltése pdf-ben
margitfalvi.arpad@gmail.com