mező szűrése tétel-listával
2018-06-15    Excel 2016
A pivot tábla mezőjének tételei, forrás-oszlopának egyedi adatai. A felhasználó meghatározhatja azoknak a tételeknek a körét, ame­lye­ket sze­re­pel­tet­ni akar az elemzésben. A tételek szelektálása, vagy másként fogalmazva, a mező szűrése, történhet manuálisan, a tétel-lis­tá­ból vá­laszt­va, vagy automatikusan a felhasználó által megadott feltételek alapján. Ebben a cikkben a manuális, tehát a listás mód­sze­re­ket is­mer­te­tem.
    A pivot tábla belső- és külső szűrő mezői szolgálnak az elemzendő adathalmaz szűkítésére, de a csoportosító mezők tételei is sze­lek­tál­ha­tók. Vegyük sorra hol találhatók és hogyan használhatók a mezők szűrő-listái a 2016-os Excel programban.
    Először a csoportosító mezők listás szelektálásával ismerkedjünk meg. A kiválasztott mező tétel-listáját a mező szűrőgombjának me­nü­jé­ben találjuk. Első pivot táblánk az előfizetések adatbázis-táblázat alapján készüljön! A táblázat egy elképzelt szolgáltató ügyfeleit tar­tal­maz­za. Az elemző tábla felépítése a következő legyen! SOROK: hely, kedvezmény. ÉRTÉKEK: index (előfizetők néven).
pivot tábla, szűrőgombok
Kicsinyített elrendezés (fenti kép bal oldalán) esetén az összes sor mező csak egyetlen szűrőgombbal rendelkezik, ezért miután rá­kat­tin­tot­tunk a vezérlőre ki kell választanunk a szűrni kívánt mezőt a Mező kijelölése feliratú listában (lenti kép bal oldalán). A szűrőgomb me­nü­jé­ben a tétel-listás sze­lek­tá­lás vezérlőit az Értékszűrők felirat után találjuk (lenti kép jobb oldalán).
pivot tábla, a szűrendő mező kiválasztása
A vezérlők sorrendben, felülről lefelé haladva, a következők: [1] kereső mező, [2] az összes tétel kiválasztására szolgáló jelölőnégyzet (Az összes kijelölése) és [3] az ABC sorrendbe rendezett tételek jelölőnégyzetei az (üres) feliratú tételt is beleértve, amely mindig a lista végén áll.
    A cikk elején ismertetett tétel-fogalmon kívül létezik egy másik meghatározás is: a tételek egy tulajdonság lehetséges értékei. Például egy ügyfél kedvezmény tulajdonsága gold, egy másiké platina, egy harmadiké pedig semmi, azaz nincs kedvezménye. Tehát a ked­vez­mény tulajdonság egy lehetséges értéke, az üres bejegyzés is, amely a név nélküli tételt adja.
    A kereső mezővel tartalmazó keresést végezhetünk a tétel-nevekben. A program minden egyes karakter begépelését követően au­to­ma­ti­ku­san végrehajtja a műveletet és elrejti azokat a tételeket, amelyek nem tartalmazzák a kereső mezőben álló szöveget. A kis- és nagy­be­tű­ket a modul nem különbözteti meg. Példánknál maradva, egy pé (p) betű begépelését követően már csak három tételt (gold pro, platina, sil­ver pro) találunk a szelektáló területen. Az első jelölőnégyzet módosított szövege, arra figyelmeztet, hogy már csak a meg­je­le­ní­tett lista összes elemének kijelöléséről van szó. Az első karakter begépelése után megjelenített második jelölőnégyzet a ki­zá­rá­sos ke­re­sés ve­zér­lő­je. Felirata hülyeség, ne próbáljuk megérteni! Funkcióját a következő bekezdésben ismertetem. Ha a pé betű után egy er (r) betűt is be­gé­pe­lünk már csak a két pro s kedvezmény alkotja a listát.
pivot tábla, szűrés a kereső mező használatával
Kizárásos keresésnek nevezem azt a műveletsort, amelynek eredményeképpen, csak azok a tételek lesznek megjelenítve a listában, ame­lyek­nek a nevében nem szerepel a kereső mezőben álló szöveg. Például el akarom rejteni a pro-s kedvezményeket. [1] Először vissza­ál­lí­tom az eredeti állapotot a szűrőgomb menüjének Szűrő törlése (hely: kedvezmény) utasításával. [2] Ezt követően begépelem a pro szö­ve­get, [3] törlöm az első jelölőnégyzet pipáját és [4] kiválasztom a második jelölőnégyzetet és [5] végül okét nyomok.
pivot tábla, szűrés a kereső mező használatával
A kereső mezőt használva, a program automatizmusai segítik a megjelenítendő tételek kiválasztását, de természetesen az elemek egyen­kén­ti kijelölésének sincs semmi akadálya. A szelektív megjelenítésre a szűrőgombon megjelenített pici tölcsér figyelmeztet. Töl­csér!? Egy for­dí­tott kúp alakú, csúcsán vékony csőben végződő, gyakran füllel is ellátott eszköz, amellyel szűk nyílású edénybe fo­lya­dé­kot töl­te­nek. Aki még így sem érti, miért ez a szelektív megjelenítés szimbóluma, az örüljö... A szelektív meg­je­le­ní­tést nem csak az előbb em­lí­tett Szűrők tör­lé­se paranccsal, hanem a tétel-lista tetején álló (Az összes kijelölése) jelölőnégyzettel is meg­szün­tet­het­jük.
    A csoportosító mező után ismerkedjünk meg a szűrő mezők listás szelektálásával. A művelet vezérlőit most is a szűrőgomb menüje tartalmazza, de a gomb itt nem a mezőnév, hanem a mellette álló (mind) feliratú cellában áll. A szokásos beállítások mellett a szűrő me­ző tétel-listája csak egy elem kiválasztását teszi lehetővé. A kiválasztott tétel neve a szűrőgomb cellájában fog megjelenni a művelet vég­re­haj­tá­sa után.
    Próbáljuk ki! Második pivot táblánk az ültetvények adatbázis-táblázat alapján készüljön! A táblázat elképzelt magyarországi szőlő-te­le­pí­té­sek nagyságát tartalmazza. SZŰRŐK: borrégió. SOROK: borvidék. ÉRTÉKEK: terület (összterület néven, ezres cso­por­to­sí­tás­ban). Je­le­nít­sük meg a Pannon borrégiót!
pivot tábla, szűrő mezők listás szelektálása
A kép bal oldalán a szűrés nélküli pivot táblát látjuk, középen a tétel-lista áll, jobb oldalon pedig a Pannon borrégió szőlő ültetvényeinek összterületét vizsgálhatjuk, borvidékek szerinti bontásban. A tétel-lista alatt álló Több elem kijelölése utasítással a csoportosító me­zők­kel azo­nos, jelölőnégyzetes vezérlőkre válthatunk. Ezeket használva, a művelet végrehajtását követően a (Több tétel) feliratot ol­vas­hat­juk a szű­rő­gomb cellájában (alsó kép bal oldalán).
    A program a pivot tábla segédablakában, a szűrt mező neve mellett is megjeleníti a pici tölcsért, amelyre kattintva, a már megismert pa­ne­len válogathatunk a tételek között. A tétel-listát tar­tal­ma­zó parancstáblát, a rámutatáskor, a mezőnév jobb oldalán megjelenő ki­csiny há­rom­szög­gel nyithatjuk meg.
pivot tábla, szűrt mező jelzése a mezőlistán
A csoportosító-, majd a belső szűrő mező listás szelektálása után ismerkedjünk meg a külső szűrő mező létrehozásával és mű­kö­dé­sé­vel. A pivot tábla külső szűrőjét a program szeletelőnek nevezi. Az én név-javaslatom: pöttyös labda, mert a pöttyös labdának több köze van a sze­lek­tá­lás­hoz, mint a szeletelőnek. Gondoljunk csak a kidobós játékra! Persze a „pöttyös” nem alliterál a „szűrő”-vel!
    A külső szűrő egy gombcsoport: a gombok a mező egy-egy tételét testesítik meg. Egészítsük ki a pivot táblánkat a fajta külső szűrő me­ző­vel, a Kimutatáseszközök, Elemzés, Szűrés, Szeletelő (pöttyös labda) beszúrása paranccsal.
pivot tábla, külső szűrő
A szűrő szerepre szánt mezőt a felkínált listából (a kép bal oldalán) kell kiválasztanunk. Az okézást követően a program megjeleníti a gomb­cso­por­tot (a kép jobb oldalán), amelyet a nyíl billentyűkkel vagy húzással mozgathatunk, illetve a Shift + nyíl billentyűkkel vagy a sze­gély köröcskéinek húzásával méretezhetünk. A parancsgombok szokásos, egyoszlopos elrendezését, a Szeletelőeszközök, Be­ál­lí­tá­sok, Gom­bok, Oszlopok utasítással módosíthatjuk. Ezen a lapon találjuk a Szeletelő, Szeletelő beállításai utasítást és a Sze­le­te­lő­stí­lu­sok pa­rancs-listát is. Előbbivel a külső szűrő tulajdonságait, utóbbival megjelenítésének színeit adhatjuk meg. A gombok és a panel pon­tos mé­re­te­zé­sé­nek vezérlőit a Szeletelőeszközök, Beállítások lap Gombok és Méret csoportjai tartalmazzák. A panel kijelölése sza­bad területére kattintva történik. Az aktív külső szűrőt a Delete billentyűvel törölhetjük.
    A létrehozás pillanatában a külső szűrő minden gombja kiválasztott állapotban van, tehát a mező szűretlen. Amint rákattintunk az egyik gomb­ra a többi kiválasztása megszűnik és már csak a kattintott tétel vesz részt a statisztikai számításban. További tételeket a Ctrl bil­len­tyű­vel és kattintással adhatunk hozzá a pivot táblához. Ugyanez a funkciója a panel jobb felső sarkában álló Többszörös kijelölés ve­zér­lő­nek. Kiválasztott állapotában a Ctrl billentyű nélkül is válogathatunk a tételek között. A panel jobb felső sarkában álló tölcséres-ikszes ve­zér­lő­vel a szűretlen állapotba térhetünk vissza.
    A csoportosító-, illetve a belső szűrő mezők tételeinek szelektálása a külső szűrő nyomógombjait is „szelektálja”. Ha például az e­lem­ző táb­lá­ban csak a mátrai borvidéket jelenítjük meg, akkor a fajta külső szűrő paneljén az ezen a borvidéken nem telepített fajták pa­rancs­gomb­jai inaktívakká válnak.
pivot tábla, a külső és a belső szűrők szinkronizált működése
A külső szűrők egymás parancsgombjait is kölcsönösen „szelektálják”. Ellenőrízzük ezt az állítást! Töröljük a borvidék- és a fajta mező szű­ré­sét, és hozzunk létre külső szűrőt a szín mező szelektálására. Ez a mező a telepített szőlőfajta bogyójának színét mutatja, tételei: fehér és vö­rös. Ha kiválasztjuk a szín külső szűrőn a vörös tételt, akkor a fajta külső szűrő fehér bogyójú fajtái elérhetetlenné válnak.
pivot tábla, külső szűrők szinkronizált működése
A dátum adattípusú mező tételei a mező forrás-oszlopában előforduló dátumok. A pivot tábla modul azonban a SOROK és az OSZ­LO­POK területre helyezett dátum-mezőket automatikusan csoportosítja (lásd a rendezés és csoportosítás című cikkben) és az így ki­a­la­ku­ló új me­zők tételei már évek és negyedévek. Vizsgáljuk meg, hogyan befolyásolják ezek a körülmények a dátum-mező listás szűrését. Hoz­zunk lét­re pivot táblát a javítások adatbázis-táblázat elemzésére: SOROK: szervizből dátum, ÉRTÉKEK: javítás AZ (javítások né­ven), majd vizs­gál­juk meg a csoportosító mezők tétel-listáit!
pivot tábla, csoportosított dátum-mezők listás szűrése
Ahogy látjuk, az Évek és a Negyedévek képzett mezők tételei valóban a nevükkel azonos dátumegységek, de az eredeti mező, a „szer­viz­ből dátum” tétel-listája nem dátumokból, hanem hónapokból áll. Ebből a rendszerből következik: [1] felhasználói csoportosító mező lét­re­ho­zá­sa nélkül, a legkisebb szelektálható dátumegység a hónap, [2] egy konkrét negyedév (például 2016 második negyedév)-, vagy egy konk­rét hónap (2016 május) beállítása csak két mező szűrésével lehetséges.
    A szűrő mező tétel-listája azonos az eredeti csoportosító mező tétel-listájával, csak a jelölőnégyzetek hiányoznak. Tehát a szokásos be­ál­lí­tás csak egy hónap kiválasztását teszi lehetővé. A jelölőnégyzetes listát most is a Több elem kijelölése utasítással jeleníthetjük meg.
    A dátum adattípusú mezők külső szűrésére praktikusabb eszközt biztosít a program, mint a hagyományos tétel-listák. Neve „idősor”, de el­ne­ve­zé­se ellenére, az időpontokat tartalmazó mezőket nem tudja szűrni, sőt dátumként detektálja őket. Töröljük a tételek sze­lek­tá­lá­sát, majd alakítsuk át a pivot táblánkat! SOROK: szerviz neve. ÉRTÉKEK: javítás AZ (javítások néven)! Hozzunk létre külső szűrőt a „szer­viz­ből dátum” nevű mező tételeinek szelektálására a Kimutatáseszközök, Elemzés, Szűrés, Idősor beszúrása utasítással.
pivot tábla, dátum adattípusú mező külső szűrője
A vezérlő a mező dátum-tartományát egy vonalon ábrázolja, időrendben balról jobbra haladva. Az idő-vonal kezdőpontja a mező leg­ko­ráb­bi évének január elsejéje, végpontja pedig a mező legkésőbbi évének szilvesztere. A vonal legkisebb osztási egységét a panel jobb szélén álló pici háromszög listájában adhatjuk meg. A létrehozás pillanatában a mező szűretlen állapotban van. Ezt mutatja a panel Min­den idő­szak felirata. A vizsgálni kívánt dátumegységet kattintással kell kiválasztanunk. A külső dátum-szűrő időszak beállítására is al­kal­mas: [1] ki­vá­laszt­juk az időszak kezdő dátumegységét, majd [2] a Shift billentyű folyamatos nyomása mellett rákattintunk az időszak záró dá­tum­egy­sé­gé­re. A dátumegység vagy időszak kiválasztását követően a modul aktualizálja a Minden időszak feliratot.
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com