középszint, prezentáció készítés, művelet-lista
2020-11-25
Ezt a listát az érettségi feladatok elemzése alapján állítottam össze. Az adatgyűjtés során a műveleteket csoportosítottam és ahol szük­sé­ges volt, kiegészítettem a csoportot a hiányzó, de szakmailag elengedhetetlen, művelettel.
    Mielőtt belefognánk a részletekbe, tisztázzunk néhány fogalmat. Van a Normál nézet, amelyben a diákat szerkesztjük és van a Di­a­min­ta nézet, amelyben a diamintát és az elrendezésmintákat. Normál nézetben a Miniatűrök segédablakban a prezentáció kicsinyített diáit lát­juk, Diaminta nézetben a kicsinyített Diamintát és az Elrendezésmintákat. Legfelül a Diaminta áll. Kicsit nagyobb az El­ren­de­zés­min­ták­nál. Van egy javaslatom: a nézetet nevezzük mi is diaminta nézetnek, de a sablonként szolgáló formázó diát, mintadiának! Így egyértelmű mikor, miről beszélünk. Tehát, diaminta nézetben szerkesztjük a mintadiát.
középszint, prezentáció készítés, művelet-lista, mintadia
A kép bal oldalán a Miniatűrök segédablakot látjuk, tetején az aktív mintadiával, amelyet a jobb oldali főablakban szerkeszthetünk.
    A mintadián és az elrendezésmintákon álló, pontvonallal szegélyezett terület a helyörző, amely szöveg vagy más objektum (táblázat, di­a­gram, SmartArt-ábra, kép, videó) számára lefoglalt terület. A diaelrendezés meghatározott pozíciójú helyörzők csoportja a dián.
    A dia objektumai: helyörző, szövegdoboz, táblázat, SmartArt-ábra, diagram, kép, video, hang. Most pedig, már tényleg a műveletek jön­nek! A PowerPoint 2019-es változatát használtam.
 
  prezentáció készítés  
  új prezentáció létrehozása, megadott néven  
 
Az érettségi vizsgán egy új prezentációt kell létrehozni, megadott néven, a program szokásos formátumában. A műveletek vég­re­haj­tá­sa csak a Normál nézet használatát igényli. A Jegyzetek ablakrészre nincs szükség.
    Az elkészítendő prezentáció diái fekvő tájolásúak, szokásos méretűek és oldalarányúak. Ezekre a tulajdonságokra a feladatok nem tar­tal­maz­nak külön utasítást, de a mellékelt mintáról a tájolás és az oldalarány is „leolvasható”. 2018 májusától a feladatlapok már „szé­les­vász­nú” diákat mutatnak, azaz 16:9-es oldalarányú téglalapokat.
 
  dia-műveletek  
  új dia beszúrása kiválasztott elrendezéssel  
  elrendezés váltása  
  dia másolása  
  dia törlése  
 
Dia-elrendezés alkalmazását egyetlen feladat sem írja elő. Ennel ellenére nem kötelező minden esetben üres dáiból kiindulni! Sőt! Szá­mos feladat tartalmaz Címdia, Cím és tartalom és a Csak cím elrendezésű diákat.
    A dia másolása nem csak a menüszalag vagy a Miniatűrök segédablak helyi menüjének parancsával történhet, hanem a kicsinyített dia „húzásával” is. A művelet indítása nem szokványos: először lenyomott egér-billentyűvel meghúzzuk a diát és csak utána nyomjuk le a Ctrl billentyűt.
 
  prezentáció hátterének kialakítása  
  egyszínű háttér  
  meghatározott „irányú” színátmenetes (két színből) háttér  
  háttérkép (a diát teljesen lefedő kép)  
  háttérben álló, díszítő kép  
  háttérben álló alakzat  
  háttérben álló szöveg  
 
Természetesen a prezentációnak nincs háttere, de a prezentáció kifejezés nem csak egy előadást támogató, és azzal párhuzamosan ve­tí­tett diasorozatot jelent, hanem az őt alkotó diák összeségét is. Magyarul, ha a prezentáció hátteréről beszélünk, akkor ez a be­mu­ta­tó összes diájának hátterét jelenti.
    A színátmenetes háttér irányának megadása a feladatlapokon a hétköznapi nyelv fogalmaival történik: vízszintesen, felülről lefelé, bal felső sarokból jobb alsó sarokba, középről a szélek felé. Ezeket az elrendezéseket a program Típus és Irány vezérlőivel tudjuk be­ál­lí­ta­ni. Először a Típus listájából kell kiválasztanunk, azt a készletet (Egyenes, Sugaras…), amelynek elemeit az Irány vezérlőben látni sze­ret­nénk.
    Háttérképes diát, tehát a háttérben álló, a területet teljes egészében kitöltő képpel díszített diát, legegyszerűbben háttér-formázással hozhatunk létre: Kitöltés képpel vagy anyagmintával.
 
  a prezentáció betűformázásai  
  meghatározott betűtípus  
  talpas/talpatlan betűtípus  
  meghatározott betűstílus (szín, félkövér)  
 
Ezeket a beállításokat a prezentáció minden szövegére érvényesítenünk kell, tehát a mintadián kijelöljük az összes helyörzőt (Ctrl+a) és…
 
  a prezentáció címeinek formázása  
  betűtípus (talpas/talpatlan, nem a szokásos)  
  betűméret  
  betűstílus (szín, félkövér)  
  kiskapitális/nagybetűs  
  vízszintes igazítás  
  helyörző méretezése  
 
Számos feladatlap tartalmaz a prezentáció címeire illetve a címen kívüli összes szövegére vonatkozó előírásokat, amelyeket a min­ta­di­án állíthatunk be. Ezeknek a műveleteknek külön csoportot hoztam létre.
 
  a prezentáció címen kívüli szövegek formázása  
  betűtípus  
  betűméret  
  betűszín  
  felsorolás (szokásos-, egyedi karakterrel)  
  felsorolás karakterének színe  
  felsorolás tiltása  
  számozás  
 
„Kisfiam, mielőtt hozzáfogsz a megoldáshoz, olvasd végig a feladatot!” Mondja a tanító bácsi. „És tanulmányozd a mellékelt mintát!” Mon­dom én. Mert el kell döntenünk, mit állítunk be a mintadián és mit a dián. Ha alkalmazni tudjuk a Cím és tartalom elrendezést, ak­kor a fel­so­ro­lás tulajdonságait mindenképp a mintadián állítsuk be. Különösen ha a szöveg második logikai szintet is tartalmaz!
 
  szöveg-bevitel  
  manuálisan  
  új sor (Shift+Enter), új bekezdés (Enter) beszúrása  
  második logikai szint létrehozása (lefokozás, előléptetés)  
  szöveg-fájl megnyitása (txt, rtf)  
  szöveg másolása vágólappal  
 
Prezentációban szöveg csak helyörzőben, szövegdobozban és alakzatban állhat. A szöveg tördelése, a Wordben megszokott módon, új sorok és új bekezdések létrehozásával történik. A PowerPointban rendelkezésünkre álló betű- és bekezdés formázási műveletek azo­no­sak a Word hasonló funkciójú műveleteivel.
    Szövegben a lefokozás (Tab) művelettel tudunk második logikai szintet létrehozni, majd az előléptetéssel (Shift+Tab) térhetünk vissza az első logikai szintre. A két műveletet a félreérthető nevű Listaszint növelése (lefokozás) és Listaszint csökkentése (elő­lép­te­tés) ve­zér­lők­kel is végrehajthatjuk.
 
  karakter-formázás  
  betűtípus  
  talpas/talpatlan  
  méret (minta alapján is)  
  stílus (szín, félkövér, dőlt)  
  kiskapitális/nagybetűs  
  betű indexálása  
 
A karakter- és bekezdés-formázásokkal már a mintadia-műveleteknél is találkozhattunk, de előfordulnak szövegdobozban és alak­zat­ban is. Ne felejtsük el, hogy a Beállítás alapértelmezett alakzatként művelet a karakter- és a bekezdés-formázásokat is „megjegyzi”!
 
  bekezdés-formázás  
  igazítás (balra, középre, jobbra, sorkizárt)  
  első sor behúzása, függő behúzás  
  sorköz beállítása (egyszeres, dupla)  
  térköz beállítása (törlése)  
  felsorolás (szokásos-, egyedi karakterrel, képpel)  
  felsorolás tiltása  
  számozás (arab számmal)  
  tabulátor pozíció létrehozása (helyörzőben/szövegdobozban)  
 
A tabulátor pozíciót a vonalzón vagy a Kezdőlap, Bekezdések, Tabulátorok… parancstáblán, a Wordben megismert módon, dek­la­rál­ha­tunk.
 
  szövegdoboz létrehozása  
  beszúrása (méretezés, pozícionálás)  
  kitöltőszín, körvonal megadása  
  tartalom függőleges igazítása  
 
Ezek a műveletek természetesen a szöveget tartalmazó helyörzőkre is vonatkoznak. Felvetődhet a kérdés: most akkor mi legyen, hely­ör­ző vagy szövegdoboz? Magyarul, a Cím és tartalom dia-elrendezést alkalmazzuk vagy a Csak cím elrendezést szövegdobozzal? Ha le­het, min­den­kép­pen az előbbit. A két objektum tulajdonságai azonosak, de a helyörző, az előformázások lehetősége miatt, biztos nye­rő.
 
  táblázat létrehozása  
  oszlopok/sorok száma (megadott, minta szerint)  
  magassága, szélessége (adott, minta szerint)  
  oszlop-szélesség, sor-magasság (minta szerint, egyforma)  
  szegély (kívül-belül, nincs)  
  szegély-vonal színe (megadott, minta szerint)  
  szegély vastagsága (minta szerint, vékony, vastag)  
  szöveg igazítása a cellában (vízszintesen, függőlegesen)  
  cella háttérszíne (átlátszó, megadott)  
 
A prezentáció szövegét tartalmazó text fájlban a táblázat szövege is megtalálható és általában tabulátorokkal tagolva. Ezt a szöveget nem tudjuk a táblázatba beilleszteni, de van egy eljárás, amely megkímél bennünket az időrabló beírástól. Ne a táblázat létrehozásával kezd­jük! Először másoljuk a Wordbe a szöveget, majd alakítsuk át a Beszúrás, Táblázat, Szövegből táblázat… utasítással, és ezt a táb­lá­za­tot illesszük be a diára. Ezután következhet a formázás.
 
  alakzat beszúrása  
  egyenes vonal („ferde”, vízszintes/függőleges, nyíl)  
  görbe vonal  
  derékszögben többszörösen tört, vízszintes/függőleges vonal  
  téglalap (négyzet, lekerekített sarkú)  
  ellipszis (kör)  
  háromszög (egyenlő szárú, egyenlő oldalú)  
  egyéb alakzat (felhő, buborék feliratnak, nyíl, kapcsos zárójel)  
 
A feladatok és a program szóhasználata gyakran eltérő, ezért nem árt, ha áttekintjük a feladatokban szereplő alakzatok powerpointos ne­vét.
középszint, prezentáció készítés, művelet-lista, vonalak
A Görbe és a Szabadkézi sokszög létrehozásának lépései azonosak: egy kattintás a célkereszttel, ez a vonal kezdőpontja, húzzuk az ege­ret (a billentyűjét nem kell nyomni!), kattintunk az egérrel (a program összeköti a kattintással kijelölt „pontokat”), megint húzzuk az egeret (a billentyűjét nem kell nyomni!), megint kattintunk, megint húzzuk, megint kattintunk… és a vonal végpontját dupla kattintással deklaráljuk.
    A program a Görbe kattintással meghatározott pontjait görbe, a Szabadkézi sokszög pontjait egyenes vonallal köti össze. Rajzolás köz­ben a PowerPoint minden kattintáskor létrehoz egy csomópontot, amit utólag a csomópont szerkesztővel helyezhetünk át. Ha a sza­bad­ké­zi sokszög vonala vízszintes vagy függőleges kell, hogy legyen, akkor a húzás közben folyamatosan nyomjuk a Shift bil­len­tyűt.
középszint, prezentáció készítés, művelet-lista, alakzatok
Persze a vizsgán bármelyik alakzatot kérhetik, a lényeg, ha nem egyértelmű a szöveg, akkor ott a minta, tessék megnézni, melyik alak­zat­ról van szó!
 
  műveletek a beszúrt alakzattal  
  méret (megadott, dia szélességű, minta szerint)  
  takart alakzat kijelölése  
  pozícionálás a dia bal felső sarkától megadott távolságra  
  pozicionálás a dia vízszintes/függőleges tengelyéhez  
  pozicionálás a dia széléhez/sarkához  
  pozícionálás másik alakzathoz  
  pozícionálás minta szerint  
  forgatás (90°, megadott szöggel, minta szerint)  
  tükrözés vízszintes/függőleges tengellyel  
  alakzat másolása  
 
A kijelölés a kiadandó utasítás tárgyának deklarálása, vagy másként fogalmazva a végrehajtandó művelet hatókörének meg­ha­tá­ro­zá­sa. De hogyan lehet kijelölni a takart alakzatot? A „kijelölés léptetése” művelettel: a kijelölést, a program által meghatározott sorrend kö­vet­ke­ző objektumára, a Tab billentyűvel „helyezhetjük át”. A Tab billentyűt nyomkodva előbb vagy utóbb a fedett alakzat is sorra ke­rül.
    A megadott szögben történő elforgatás vezérlőjét az alakzat helyi menüjéből az Alakzat formázása… utasítással érhetjük el: Alakzat be­ál­lí­tá­sai, Méret és tulajdonságok, Méret, Elforgatás.
középszint, prezentáció készítés, művelet-lista, alakzat elforgatása
Egyik diáról a másikra másolással és beillesztéssel (Ctrl+c, Ctrl+v), azonos diára duplikálással (Ctrl+d) vagy Ctrl+húzással ké­szít­he­tünk kópiát egy alakzatról.
 
  az alakzat tulajdonságainak beállítása  
  kitöltés (szín, mintázat, 50% átlátszó, nincs)  
  körvonal (szín, vastagság, stílus, nincs)  
  nyíl beállítása vonal végén  
  árnyék beállítása  
  csomópont áthelyezése  
  szöveg hozzáadása az alakzathoz  
  szokásos formátum megadása  
 
A csomópont-szerkesztés csak egyszer, a 2014-es májusi feladatban, fordult elő, és remélem, azért nem szerepelt többször, mert a fe­la­da­tok készítői belátták, ez nem kifejezetten középszintű tevékenység.
   A Beállítás alapértelmezett alakzatként nevű műveletet én a „szokásos formátum megadásának” hívom, mert úgy hallottam, hogy aki a rettenetes „alapértelmezett” kifejezést rendszeresen használja, az halála után nem jut a Mennyországba.
 
  műveletek több alakzattal  
  pozícionálás vízszintesen/függőlegesen azonos távolságra  
  takarási sorrend beállítása  
  csoport létrehozása, méretezése  
  csoport mentése képként  
 
Az alakzatok közötti távolságot az elosztás művelettel tehetjük egyenlővé: Rajzeszközök, Formátum, Elrendezés, Igazítás, Víz­szin­tes/ Füg­gő­le­ges elosztás. Ha az alakzatok száma n és a Kijelölt objektumok igazítása beállítással dolgozunk, akkor a program a két szél­ső alakzat közötti vízszintes/függőleges távolságot osztja n mínusz eggyel és a köztes alakzatokat helyezi át a kiszámított po­zí­ci­ók­ba. Az Igazítás a di­á­hoz beállítással a dia szélessége/magassága lesz elosztva n plusz eggyel és az összes alakzat áthelyezésre kerül a ki­szá­molt po­zí­ci­ók­ba.
 
  kép méretezése formázása  
  méretezés/torzítás a dia méretéhez  
  méretezés vízszintesen/függőlegesen a diához  
  méretezés megadott szélességűre/magasságúra  
  méretezés az eredeti méret százalékában  
  méretezés másik objektum szélességére/magasságára  
  szegélyezése vékony fekete vonallal  
  tetszőleges árnyék beállítása  
 
Ha a kép szélességének és magasságának aránya az átalakítást követően nem változik, akkor méretezésről, különben torzításról be­szél­he­tünk.
 
  diagram-készítés  
  egyszerű oszlop, egyetlen adatsorból  
  feliratok kezelése (cím, tengelyfeliratok)  
  jelmagyarázat kezelése  
  adatcímkék kezelése  
  tengelyek formázása  
  rácsvonalak kezelése  
 
A diagram-készítés első lépése a típus kiválasztása: Beszúrás, Ábrák, Diagram. Ezt követően kapunk egy diagramot a kiválasztott tí­pus­sal és egy Excel-ablakot az ábrázolt adatokkal. Valahogy így.
középszint, prezentáció készítés, művelet-lista, diagram készítés
Jelöljük ki az adatokat tartalmazó táblázatot (A1:D5) és töröljük a tartalmát. Ezután a táblázat jobb alsó sarkának húzásával, jelöljük ki az ábrázolandó adatsorok illetve adatpontok számának megfelelő területet.
középszint, prezentáció készítés, művelet-lista, diagram készítés
Ezután következhet az adatok beírása illetve beillesztése. Minden adat a saját területére kerüljön! Az adatsorok címkéi az első sorba, B2-től kezdődően, az adatpontok címkéi az első oszlopba, A2-től kezdődően… Ha nem ismerjük, vagy nem akarjuk a címkéket meg­je­le­ní­te­ni, akkor a celláit hagyjuk üresen!
 
  lábléc szerkesztése  
  konstans szöveg elhelyezése a láblécben  
  sorszám megjelenítése a láblécben  
 
Én a nevetséges „élőláb” elnevezéssel szemben, maradok a láblécnél. A diagram-készítéshez hasonlóan ez a két művelet is csak egy­szer-egyszer fordult elő 2005 óta. A szöveg és a sorszám pozícionálása, valamint karakter- és bekezdés-formázása a mintadián tör­té­nik.
 
  művelet-indító létrehozása  
  szöveghez, alakzathoz, képhez  
  művelet kiválasztása (diára ugrás, vetítés vége)  
 
A Beszúrás, Hivatkozások, Művelet vezérlővel felhasználói navigációs rendszert hozhatunk létre a prezentációban, illetve fájlokat és web­la­po­kat jeleníthetünk meg az előadás közben.
 
  animáció beállítása  
  szöveghez, alakzathoz, csoporthoz, képhez  
  kijelöléspanel használata  
  effektus beállításai  
  effektus irányának beállítása  
  animáció indításának kiválasztása  
  indítás időzítése  
  animáció sebességének beállítása  
 
A megjelenítési mellett, eltüntetési animáció is előfordulhat a vizsgán. Effektusai az Animációk, Animációk, Eltünés csoportban, illetve a További eltünési effektusok… listában találhatók meg.
    Az animáció sebességét másodpercben adjuk meg, az Animációk, Időzítés, Időtartam vezérlővel vagy a beállított animáció részleteit tartalmazó összetett parancstábla Időzítés lapjának Időtartam listájával.
 
  vetítési beállítások  
  áttünés beállítása (minden diához, meghatározott diához)  
  megadott effektussal  
  dia-váltás (kattintással, időzítéssel, kirakati bemutató)  
  kattintásos és időzített dia-váltás tiltása  
 
Az időzített dia-váltású prezentáció folyamatosan újrakezdödő vetítését a Diavetítés, Beállítás, Diavetítés beállítása utasítással meg­je­le­nít­he­tő parancstábla Bemutató típusa, Kirakati bemutató vezérlőjével biztosíthatjuk.
    A felhasználói navigációs rendszerrel készített bemutatóban, a csoport utolsó beállításával akadályozhatjuk meg a kattintásos dia-vál­tást. Végrehajtása: nem állítunk be időzítést és kivesszük az Áttünések, Időzítés, Továbbítás, Kattintásra jelölőnégyzet pipáját.
    Az érettségi vizsga prezentációs feladata tartalmazhat képszerkesztés műveletet is.
  lista letöltése pdf-ben  
margitfalvi.arpad@gmail.com