középszintű szövegszerkesztő műveletek
2020-11-21
A középszintű informatika érettségi szövegszerkesztés feladata súlyosan esik a latba: a tökéletes megoldásért kapható negyven pont, a gyakorlati vizsgán elérhető maximális pontszám egyharmada. Ez a lista az eddigi vizsgákon előforduló műveleteket tartalmazza, de nem csak a szavakban megfogalmazottakat („a második cím legyen kiskapitális”), hanem a képről leolvasandókat („a második cím ka­rak­te­re­it formázza a minta szerint”) is. A műveleteket csoportosítottam és a csoportokat külön-külön táblázatban helyeztem el. Számos mű­ve­let­hez magyarázatot fűztem.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, fájl-műveletek
fájl megnyitása A vizsgafeladatok többsége egy text fájl megnyitásával kezdődik. A txt kiterjesztésű állományokat csak akkor látjuk a Megnyitás ablakban, ha a fájl-típusok listájából kiválasztjuk a Minden fájl tételt. A formázást nem tartalmazó szövegfájlt fájl-kezelő prog­ram­ból a Társítás művelettel tudjuk a WinWord-ben megnyitni.
mentés másként A megnyitott fájlt megadott néven a szövegszerkesztő programunk szokásos formátumában kell mentenünk. Ez a Men­tés másként művelettel kell, hogy történjen.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, szerkesztés
billentyűzeten nem található karakterek bevitele A WinWord szövegszerkesztőkben ez a Beszúrás, Szimbólum paranccsal történik. Piktogramokat, többek között, a Wingdings betűtípusban találunk.
szöveg-tördelő karakterek bevitele Ez történhet a fent említett Beszúrás, Szimbólum panel Speciális karakterek lapjáról, az El­ren­de­zés, Oldalbeállítás, Töréspontok listájáról vagy a klaviatúráról. A billentyű-parancsok a következők. Nem törhető szóköz: Shift+Ctrl+Szó­köz. Nem törhető kötőjel: Shift+Ctrl+-. Sortörés: Shift+Enter. Bekezdés vége: Enter. Oldaltörés: Ctrl+Enter.
mező beszúrása A NumPages mező a dokumentum lapjainak számát adja. Ezzel a mezővel oldjuk meg az <aktuális oldalszám>/<utol­só oldalszám> formátumú oldalszámozást. A mezőket a WinWordben a Beszúrás lap Szöveg csoportjában találjuk.
keresés és csere Gyakori művelete a vizsgafeladatoknak az egymást követő-, a bekezdést kezdő-, a bekezdést záró szóközök va­la­mint az üres bekezdések törlése. Ezt cserével tudjuk megoldani. A „mit” és a „mire” mezők tartalma, műveletek szerint, a következő. Egy­mást követő szóközök törlése: <szóköz><szóköz>, <szóköz>. Bekezdés kezdő szóközök törlése: ^p<szóköz>, ^p. Bekezdést záró szóközök törlése: <szóköz>^p, ^p. Üres bekezdések törlése: ^p^p, ^p. A műveletet addig kell ismételni, amig nem kapunk nulla cserés üze­ne­tet. Az egyik vizsgafeladatban a két csillag (**) karakterek cseréjét írják elő „nagykötöjelre”. A speciális ka­rak­te­rek listájában ilyen írásjelet nem találunk csak gondolatjelet, illetve hosszított gondolatjelet.
automatikus elválasztás beállítása A vizsgafeladatok többségében szerepel a szó-elválasztás művelet. Kétféle megfogalmazásban. [1] A dokumentumban állítson be automatikus elválasztást! [2] A dokumentumban alkalmazzon elválasztást, ahol szükséges! Az au­to­ma­ti­kus el­vá­lasz­tás a teljes dokumentumra vonatkozik, tehát a második megfogalmazás félrevezető! Azt sugallja, mintha a vizsgázónak kel­le­ne meg­ke­res­ni­e az elválasztandó szavakat, majd elhelyezni bennük a feltételes elválasztójelet (Ctrl+-). A javítási útmutató azonban már egy­ér­tel­mű: A dokumentumban elválasztást alkalmazott 1 pont. Magyarul, mindkét esetben alkalmazhatjuk az automatikus el­vá­lasz­tást.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, karakter-formázás
betű stílusának beállítása Az iniciálé díszes kezdőbetű. Ezért került a karakter-formázás csoportba. A bekezdés első betűje. Neki is van típusa, mérete, sorokban megadva, és stílusa. Plusz tulajdonsága a pozíciója: a bekezdésbe süllyesztve a margón belül, vagy a mar­gón kívül áll.
háttérszín megadása Vagyis a kijelölt karakterek hátterének színezése: Kezdőlap, Bekezdés csoport, festékes vödör.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, bekezdés-formázás
tördelés Számos vizsga feladatban előforduló művelet: meghatározott bekezdésnek új oldalra kell kerülnie. Van ahol ezt oldaltöréssel ké­rik, de van ahol nem írnak elő műveletet. Utóbbi esetben automatikus oldaltörést is alkalmazhatunk a bekezdés előtt: Bekezdés, Szö­veg­be­osz­tás, Tördelés, Új oldalra. A javítási útmutató nem foglakozik a megoldás módjával, még az első esetben sem: ha a bekezdés új ol­da­lon kezdődik, jár a pont.
tabulátorok beállítása Ha tabulátorok segítségével kell vonalazni, akkor egy-egy tetszőlegesen igazító tabulátort kell deklarálunk a vo­nal kezdőpontjához és a végpontjához. Utóbbihoz állítjuk be a vonalat! A vonal rajzolása a Tab billentyűvel történik. Táblázatban álló ta­bu­lá­tor­ra a Ctrl+Tab billentyűparanccsal ugorhatunk.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, szakasz-formázás
margók beállítása Több feladatban szerepel a „szövegtükör” kifejezés, amely valószínűleg az „oldaltükör” és a „szövegtörzs” ki­fe­je­zé­sek összemosása. Az oldaltükör egy rajz, amelyen a tervező meghatározza az oldalon álló objektumok méretét és pozícióját. A rajzon az ob­jek­tu­mok­nak csak a körvonala látszik. Többek között a szövegtörzsé, amelynek határvonalait a margók alkotják. Magyarul a szö­veg­törzs a margók által határolt terület. A WinWordben a fej- és a lábléc a szövegtörzs felett, illetve alatt helyezkedik el, a lábjegyzet vi­szont a szö­veg­törzs része. Tehát a feladat szövegében szereplő „a szövegtükör teljes szélességében” kifejezés valószínűleg a füg­gő­le­ges margók víz­szin­tes távolságát jelenti. Apropó margók…Ez a fogalom egyszerre jelenti a lap szélén álló te­rü­le­tet és ennek a te­rü­let­nek a határát jel­ző vonalat.
fejléc, lábléc A kezdő oldalszám beállítása a mindennapi életben nagyon ritka művelet, de a vizsgán már előfordult. Az indító sor­szá­mot WinWordben az Élőfej- és élőláb eszközök, Tervezés, Élőfej és élőláb, Oldalszám, Formázás, ol­dal­szám…, Számozás módja, Kez­dő sor­szám mezőben tudjuk megadni. Az <aktuális>/<összes> formátumú oldalszámozás viszont na­gyon gyakori a modern tipográfiá­ban. Az Élőfej- és élőláb eszközök, Tervezés, Élőfej és élőláb, Oldal-szám, Jelenlegi pozíció lis­tá­já­ban is megtalálható Y/X. oldal, Fél­kö­vér számok (a lista utolsó eleme) néven, „oldal 1/1” formában. Beszúrást követően módosíthatjuk a ka­rak­ter­formátumot, illetve tö­röl­het­jük az „oldal” szöveget. Vagy beszúrhatjuk a NumPages mezőt (lásd fent).
függőleges igazítás Általában egyoldalas szakaszokra alkalmazzuk: Oldalbeállítás, Elrendezés, Lap, Függőleges igazítás.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, stílusok
program stílusainak alkalmazása A stílusokról a szövegszerkesztés feladatban ritkán esik szó. Ha igen, akkor az „egyes szintű cím­sor” vagy a „kettes szintű címsor” formában. Ez a Kezdőlap, Stílusok lista Címsor 1 és a Címsor 2 elemét jelenti.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, szövegdoboz
szövegirány A függőleges szöveg karakterei lehetnek 90 fokkal balra forgatottak, 90 fokkal jobbra forgatottak és forgatás nélküliek. Az írás az első esetben alulról fölfelé, a másik két esetben felülről lefelé halad. Ha elképzelünk egy pici embert, aki a betűket a talpukon áll­va sze­ret­né látni, akkor az első esetben a szöveg jobb oldalán, a második esetben a szöveg bal oldalán, a harmadik esetben a szöveg előtt kell elhelyezkednie. Így beszélhetünk jobbról, balról és szemből olvasható függőleges szövegről.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, táblázat
létrehozása Több feladatban szereplő művelet. Az elválasztó karaktert minden esetben közlik. Ha a megadott szöveg nem alakítható át a mintának megfelelően, akkor ellenőrizzük, azonos-e minden bekezdésben, az elválasztó karakterek száma. Ha nem, akkor pótoljuk a hi­ányt!
középszintű szövegszerkesztő műveletek, kép
méretezés szabadon A képeket általában az oldal-arányok megtartásával nagyítjuk vagy kicsinyítjük. Amikor a kép sarokpontját húz­zuk az egérrel vagy a Képeszközök, Formátum, Méret csoportban állítjuk a kép méretét, akkor a WinWord tartja az oldal-arányt. Né­hány fe­la­dat­ban azonban torzítást kérnek! Tehát az új méret megadása előtt ki kell kapcsolni az oldal-arányt tartó automatizmust: kép helyi me­nü, Méret és pozíció…, Méret, Méretarány, Rögzített méret jelölőnégyzet.
pozíció megadása A térbeli sorrend beállítása művelet alatt, a takarásban álló kép megadását értem: Előbbre hozás vagy Hátrébb kül­dés.
környező szöveg távolságának megadása A számítástechnikai zsargonban használatos „távolság a szövegtől” kifejezés félrevezető. Nem a képet, hanem azt őt körülfolyó szöveget mozgatjuk ezzel a beállítással! Vezérlői a kép helyi menüjének, Méret és pozíció… uta­sí­tá­sá­val megjeleníthető panel A szöveg körbefuttatása lapján állnak, a Távolság a szövegtől felirat alatt.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, alakzat
kitöltés Színátmenetes kitöltést a „színátmeneti végpontok” segítségével deklarálhatunk: helyi menü Alakzat formázása…, Kiöltés, Szín­át­me­ne­tes kitöltés utasítással tudjuk megjeleníteni. Meghatározott végpont tulajdonságait a pontot szimbolizáló csuszka kijelölése után tud­juk beállítani. A szín-szalag mellett álló két vezérlővel újabb pontot hozhatunk létre, illetve a kijelölt pontot törölhetjük.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, körlevél
levelek létrehozása A nyomtatható levelek létrehozását a számítástechnikai terminológia „egyesítés”-nek nevezi, mármint egyesítjük a törzsdokumentumot a cím-listával. Számomra az „egyesítés” az összekapcsolt elemek önálló létezésének megszűnését is jelenti. És itt ilyenről nincs szó! Talán a „behelyettesítés” kifejezés használata helyesebb lenne.
középszintű szövegszerkesztő műveletek, egyéb
oldalszín megadása Ezt a műveletet nem tudjuk egyik formázási egység alá se besuvasztani, mert a beállítás az egész do­ku­men­tum­ra vonatkozik: Tervezés, Oldalháttér, Oldalszín.
automatikus formázás Néhány feladatban szerepel a szóeleji felső idézőjelek alsóra cserélése. Ha a prog­ram­ban be van kapcsolva az „írógép-idézőjelek nyomdaira” szolgáltatás (Fájl, Beállítások, Nyelvi ellenőrzés, Automatikus javítási be­ál­lí­tá­sok…, Automatikus for­má­zás beíráskor, Csere beíráskor), akkor egy csere művelettel egyszerűen megoldható a feladat: a „mit” és a „mi­re” mezőkbe is egy idé­ző­je­let (Shift+2) kell írni, azután az Összes cseréje…
letöltés pdf-ben
margitfalvi.arpad@gmail.com