PowerPivot - az Excel bővítménye
2019-06-16    Excel 2016
A Microsoft Co. a 2010-es Access programjából törölte az adatbázis pivot táblás elemzésének lehetőségét. Ezzel nagyjából egy időben pub­li­kál­ta a PowerPivot Excel bővítmény első verzióját, amely elkülönítve tárolt, de logikai kapcsolatokkal egyesített adathalmazok pivot táb­lás elemzését tette lehetővé. Magyarul a fenti szolgáltatás átkerült az egyik Office programból a másik Office programba.
    A bővítmény első verzióit az érdeklődő felhasználóknak le kellett tölteniük a Microsoft Co. weblapjáról és installálni kellett a szá­mí­tó­gé­pük­re. A telepítő program integrálta a bővítményt az Excel programba. Ezeket a letöltős verziókat, összefoglaló néven a PowerPivot 2010-es változatának nevezem. Az Excel további verzióinak (2013, 2016, 2019) setup programjai már tartalmazták a bővítményt, ezért a Po­wer­Pi­vot 2013,  PowerPivot 2016 és PowerPivot 2019 kifejezések egyértelműek: az adott Excel verzió PowerPivot bővítménye.
    Az újabb Excel verziók telepítését követően a felhasználónak kell a bővítményt betöltenie. [1] Adjuk ki a Fájl, Beállítások, Bő­vít­mé­nyek pa­ran­csot! [2] A megjelenített panel alján a Kezelés feliratú listából a COM-bővítmények elemet! [3] Kattintsunk a lista mellett álló Ug­rás… fel­i­ra­tú parancsgombon! [4] A Létező bővítmények vezérlő-csoportban jelöljük ki a Microsoft Power Pivot for Excel feliratú je­lö­lő­négy­ze­tet és [5] kattintsunk az OK parancsgombon.
    A PowerPivot nevet, a PowerPoint mintájára, én egybeírom. De más meg külön. Még a Microsoft publikációkban-, sőt a bővítmény ke­ze­lő felületén sem egységes az írásmód! Akkor ezek szerint az egybe- vagy különírás hangulat kérdése :) = PowerPivot, :( = Power Pivot.
PowerPivot, egybeírás-különírás
Az adatbázis-kezelés nehéz „műfaj”: a szoftver kezelésének elsajátítása sok időt és türelmet igényel. Ez a megállapítás részben a Po­wer­Pi­vot­ra is igaz. Vigasztalásul: a bővítmény szabály-rendszere sokkal megengedőbb, mint az adatbázis-kezelésé.
    De mi a különbség egy adatbázis és egy munkafüzet között, hiszen mindkettőben táblázatok (táblák) állnak? A legfontosabb: az adat­bá­zis lehetővé teszi az adatok közötti bonyolult összefüggés-rendszer tárolását is. A különbség szemléltetésére vegyünk egy egy­sze­rű pél­dát: vá­ro­sok EU-s támogatása. A munkafüzetben és az adatbázisban három táblázat/tábla áll: városok, megyék, régiók. Min­den város kap egy alap-támogatást, de régiónként egy szorzó módosítja ezt az összeget. A táblázatok/táblák oszlopai/mezői a kö­vet­ke­zők. Vá­ro­sok táb­lá­zat/táb­la: v_név (a vá­ros neve), m_név (a megye neve), összeg (az alaptámogatás). Megyék táblázat/tábla: m_név, r_név (a ré­gi­ó neve). Régiók táblázat/tábla: r_név, szor­zó (az össze­get módosító szám).
Excel vagy Access
Számoljuk ki, mindkét programban, mennyi az egyes városok tényleges támogatása (t_összeg). Az Excel-ben így néz ki a képlet: C2 * FKE­RES( FKERES( B2 ; megyék!$A$2:$B$20 ; 2 ; HAMIS ) ; régiók!$A$2:$B$8 ; 2 ; HAMIS ). Az Access-ben meg így: [összeg] * [szor­zó].
    Azért lehet az adatbázis-képlet ilyen egyszerű, mert a táblák létrehozását követően az Access-ben deklaráltuk (kinyilvánítottuk): a vá­ro­sok és a megyék táblákban álló rekordok összetartoznak, ha m_név mezőjükben azonos karakterláncok állnak. A megyék és a régiók táb­la re­kord­ja­it pedig, az r_név mező azonos szövegei kapcsolják össze. A munkafüzetben nincs ilyen lehetőségünk, mert az Excelt nem i­lyen jel­le­gű műveletekre optimalizálták.
    De térjünk vissza a bővítményhez. A PowerPivot alkotói nagyon ügyeltek arra, hogy ne használják az adatbázis-kezelés ter­mi­no­ló­gi­á­ját, de a tény azért még tény marad: ez egy, az adatbázisok pivot táblás elemzésére szolgáló, segédprogram!
PowerPivot ablak
A kép hátterében az Excel-, előterében a PowerPivot ablak látható. Utóbbiban hozzuk létre az adatbázist. A munkafüzetben álló táb­lá­za­to­kat importálással, vágólappal vagy csatolással-, a text fájlban állókat csak importálással emelhetjük át a bővítmény ablakába. A be­il­lesz­tés so­rán a táblázatok adatbázisossá alakítása automatikusan történik. Az adatbázisból importált, vagy vágólappal átmásolt táblák esetén még át­a­la­kí­tás­ra sincs szükség. A létrehozott táblák nem módosíthatók, de számított mezőkkel kiegészíthetők. A képletekben a bő­vít­mény szin­tak­ti­kai szabályait és függvénytárát kell alkalmazni, amelyet DAX (Data Analysis Expressions) nyelvnek ne­ve­zünk. A for­rás-adatok vál­to­zá­sát az adatok ismételt beolvasásával követhetjük.
    A táblák létrehozása után deklarálni kell a rekordok összetartozását, kivéve az adatbázisból átemelt táblákat, mert a bővítmény a dek­la­rá­ci­ót is beolvassa a táblákkal együtt. Az adatbázis pivot táblás elemzése már az Excel ablakban történik a PowerPivot saját mo­dul­já­val. A bővítmény pivot táblájának statisztikai objektumai az összesítések. Típusai: automatikus- és az egyéni összesítés. Az előbbi a prog­ram piv­ot táblájának statisztikai mezőjével, utóbbi a számított mezőjével azonos. Természetesen mindkét objektum képlete DAX alapú!
    A létrehozott adatbázis a munkafüzetben tárolódik. Tehát nincs külön PowerPivot fájl és nincs külön PowerPivot kiterjesztés! Az a­dat­bá­zist tartalmazó Excel-fájl a „PowerPivot munkafüzet”, amelynek megkülönböztetését egyéni jelöléssel biztosíthatjuk. Például a fájl­név­ben szerepeltethetjük a bővítmény nevének rövidítését: 2018 első félév eladásai PP.xlsx.
    Az Excel pivot tábla modulja Kismiska a bővítményéhez képest. Csak néhány szolgáltatást említek, ami hirtelen az eszembe jut: rang­sor sze­rin­ti mezőcsoportok használata, feltételes formázás a pivot táblában, időszak-kezelő függvények sokasága, virtuális táblák hasz­ná­la­ta. Bár a bővítményt a tervezők adatbázisok elemzésére hozták létre, de ez nem jeleni azt, hogy egyetlen táblázat fel­dol­go­zá­sá­ra ne ve­het­nénk igénybe a PowerPivot plusz szolgáltatásait. Emeljük át a táblázatot a bővítmény ablakába és már kezdhetjük is az elemzést.
Access + Excel = PowerPivot
[jótanácsok] A bővítmény megismerésében és használatában türelmesnek kell lennünk! A PowerPivot kifejezetten lassú, mert az adat­bá­zis-ke­ze­lés műveleteinek excelesítése nem kis feladat! Egy parancs kiadását követően, a végrehajtásra várakozva, bőven van időnk el­kép­zel­ni, milyen lehetne most az Új Hebridákon?!
    Ne legyenek túlzott reményeink az internetes támogatással kapcsolatban! A Microsoft Co. nem kényeztet el bennünket érthető és ko­he­rens leírásokkal. Az ismertetők nagy része fogalmilag zavaros, példáik, ha vannak, semmitmondóak. A modulok működését sok eset­ben ne­künk kell kitalálni!
    Ne másszunk a falra a bővítmény elnevezéseitől! A PowerPivot nyelvezete rettenetes! Csak néhány példa. [1] Az adatbázist a bő­vít­mény modellnek nevezi, annak ellenére, hogy mind a köznapi beszédben, mind a tudományos szövegekben ez a fogalom teljesen mást je­lent: minta, eszmény, valaminek a kicsinyített vagy nagyított mása, valaminek a tanulmányozására lét­re­ho­zott konstrukció, egy rend­szer jel­lem­ző­it leíró formula és így tovább. [2] A PowerPivot újabb verzióiban már grafikusan is megjeleníthetjük az adatbázis tábláit és kap­cso­la­ta­i­kat. Ezt az ábrázolást a bővítmény diagramnézetnek nevezi, holott a diagram szó, mind a köz­nyelv­ben, mind az egyes tu­do­má­nyok ter­mi­no­ló­gi­á­já­ban is konkrét és bevett jelentéssel bír: több összetevő nagyságát és arányát szemléltető ábra. [3] Az időszak-kezelő függ­vé­nye­ket a bővítmény időbeliintelligencia-függvényeknek nevezi. Tehát, modell, ami nem modellál semmit, diagramnézet, amely­ben nincs diagram és időbeliintelligencia, amiben nemhogy intelligencia, de még értelem sincs.
  ismertető letöltése pdf-ben   példa-fájlok letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com