automatikus összesítés
2019-01-13    Excel 2016
A PowerPivot három képleten alapuló objektumai közül az egyikről, a számított mezőről, már meséltem. A maradék kettőt a bővítmény, hol megkülönböztetés nélkül mértéknek, hol megkülönböztetve implicit- és explicit mértéknek, hol mértéknek és egyéni összesítésnek nevezi. Az én, fogalmilag helyes, név-javaslatom: automatikus- és egyéni összesítés. Ezen a lapon az automatikus összesítést mu­ta­tom be az Ex­cel 2016-os verziója alapján.
    Az automatikus összesítés egy, névvel azonosított, statisztikai vizsgálat, amely egy mező meghatározott bejegyzéseinek összegét, át­la­gát, legnagyobb- vagy legkisebb elemét, elemeinek szórását, varianciáját, -darabszámát és egyedi elemeinek darabszámát adja ered­mé­nyül. A vizsgált bejegyzések körét az automatikus összesítés „környezete” határozza meg: a pivot tábla szerkezete és szűrői, ha a pivot táb­lá­ban áll, a tábla szűrői, ha a táblában alkalmazzuk és a képlet szűrői, ha képletben szerepeltetjük. Számított mező képletében az au­to­ma­ti­kus összesítés alkalmazásának nincs sok értelme, mert csak az aktuális rekord egyetlen bejegyzését „összesítené”.
    A statisztikai vizsgálat nem más, mint egy képlet kiértékelése: STATISZTIKAI FÜGGVÉNY( mezőnév ). A képletet a bővítmény állítja össze a felhasználó kezdeményezésére. Tehát nem az objektum létrehozása, csak képletének szerkesztése „automatikus”!
    Az automatikus összesítés létrehozása azonos a pivot tábla statisztikai mezőjének létrehozásával. Magyarul, húzzuk a mezőt a pivot tábla segédablakában az ÉRTÉKEK területre! A bővítmény automatikusan a szokásos statisztikai értéket adja eredményül. Egész szám, tizedes tört szám és pénznem adattípusú mező esetén esetén a vizsgált bejegyzések összegét, az összes többi adattípus ese­tén a vizsgált be­jegy­zé­sek darabszámát. A szokásostól eltérő műveletet, az ÉRTÉKEK területen álló mező menüjének Értékmező be­ál­lí­tá­sa­i… utasításával meg­je­le­nít­he­tő listából választhatunk! A lista a kérhető statisztikai értékek felsorolása.
PowerPivot, az automatikus összesítés tulajdonságai
Az egész szám, a tizedes tört szám és a pénznem adattípusú mezők szokásos függvényét módosíthatjuk. Kattintsunk a bő­vít­mény ab­la­ká­ban a mezőre, majd adjuk ki a Speciális, Összegzés szempontja parancsot! A lista Alapértelmezett és Összeg eleme egy­a­ránt a SUM függ­vény alkalmazását írja elő (lásd lejjebb: majmok). Az Összegzés mellőzése utasítást választva, a bővítmény a je­lö­lő­négy­zet­tel ki­vá­lasz­tott mezőt a SOROK területére helyezi.
    Az automatikus összesítésre a képletben a nevével hivatkozunk. A nevet a bővítmény a statisztikai érték- és a mező nevéből generálja.
PowerPivot, az automatikus összesítés függvényei és elnevezései
A felhasználó az előző képen látható parancstábla Egyéni név vezérlőjében határozhat meg saját elnevezést, de az csak a pivot tábla fel­i­ra­tá­ban fog megjelenni. Az automatikus összesítés minden más előfordulásában a generált nevet fogja viselni.
    Az automatikus összesítések, a szokásos beállítások mellett, csak a Speciális, Implicit mértékek megjelenítése parancs kiadása után vál­nak láthatóvá a bővítmény ablakában. De Tanító bácsi, nincs is ilyen lapja a menüszalagnak! A „fájl menü” Váltás Speciális módra uta­sí­tás­sal tudod megjeleníteni Pistike!
PowerPivot, Váltás Speciális módra
És mér’ ilyen béna ez a menü Tantó bácsi? Lehet, hogy már betanított majmok programoznak a Microsoftnak Pistike! …napi három ba­nán­ért.
    A bővítmény minden olyan eseményt „rögzít”, amely automatikus összesítés létrehozására irányul. Ez így nem pontos! Nézzük meg in­kább a gyakorlatban! Vegyük példának a háromtáblás, autók-javítások-szervizek, adatbázist! Készítsünk pivot táblát a számlák össze­sí­té­sé­re, modellek szerint. Módosítsuk a statisztikai vizsgálatot: hányszor javították az egyes modelleket!
    „S ha mindez volt, ahogy írva”… Töröljük a pivot táblát!
PowerPivot, automatikus összesítés, függvény-váltás
Foglaljuk össze tapasztalatainkat! [1] A függvény-váltás művelettel új automatikus összesítést hoztunk létre, bár ez csak a bővítmény ab­la­ká­ban derült ki, a pivot táblában mindig csak az utolsónak beállított elemzés eredményét látjuk. [2] Az automatikus összesítést egy piv­ot táb­la részeként hoztuk létre, de ennek ellenére az automatikus összesítés önálló objektum. Ezt tökéletesen bizonyítottuk a szülő pivot táb­la tör­lé­sé­vel. [3] Az automatikus összesítés képlete nem módosítható, ezért látjuk szürkén a szerkesztősorban. [4] A bővítmény ab­la­ká­ban az automatikus összesítés jele a kék színű, kétirányú, íves nyíl.
    Kapcsolatnézetben (nem diagramnézet, mert azt is a majmok találták ki) az automatikus összesítés helyi menüjének Ugrás pa­ran­csa, nézetváltást követően, aktiválja az automatikus összesítést celláját.
    Az automatikus összesítés az elemzett mezőt tartalmazó táblában tárolódik. Törlése csak a bővítmény ablakában lehetséges, helyi me­nü­jé­nek Törlés parancsával vagy a Del billentyűvel. A törlés parancs természetesen a pivot táblából is el­tá­vo­lít­ja az objektumot. A tar­tal­ma­zó tábla törlése az automatikus összesítést is megsemmisíti.
    Az automatikus összesítésre a nevével hivatkozunk a képletben, saját táblában a rövid névvel: [generált név], idegen táblában a teljes név­vel: ’táblanév’[generált név]. Az automatikus összesítések a névkiegészítő listájában is megjelennek.
PowerPivot, hivatkozás képletben az automatikus összesítésre
Kedves Gyerekek! Legközelebb a PowerPivot harmadik számított objektumáról, az egyéni összesítésről mesélek majd nektek! Csókolja a lel­ke­te­ket Josef K.!
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com