egyéni összesítés
2019-11-02    Excel 2019
Az egyéni összesítés egy felhasználói képleten alapuló, és felhasználói névvel azonosított statisztikai objektum, amely a PowerPivot-ki­mu­ta­tás Értékek területén áll. Képletét a felhasználó hozza létre. Akkor ez olyan, mint a számított mező az Excel pivot táblájában, ugye Tanító bá­csi? Így igaz, Pistike, de én ezt nem merem így mondani, mert a bővítménynek is van számított mezője és annak semmi köze a ki­mu­ta­tás­hoz.
    Az egyéni összesítés képletét a bővítmény a felhasználó által kiválasztott táblában tárolja és nem csak a PowerPivot-kimutatásban, de adat­né­zet­ben a tábla számítási területén is megjeleníti. Értéke a teljes táblára vonatkozik. Az egyéni összesítés képletében szerepelhet a­u­to­ma­ti­kus összesítés és másik egyéni összesítés is. Az egyéni összesítést létrehozhatjuk [1] a bővítmény ablakában, adatnézetben vagy [2] az Excel-ablakban, a PowerPivot-kimutatás készítése közben.
    Először vegyük az adatnézetes létrehozást! Van egy táblánk „budapesti lakások”, amely tartalmazza a lakások tulajdonágait: városrész, kerület, cím, alapterület, ár. Hozzunk létre egyéni összesítést, amely tízezer forint pontossággal kiszámolja a lakások átlagos négy­zet­mé­ter-árát.
    Aktiváljuk a tárolására szánt táblát, majd a számítási terület egy celláját kell kiválasztanunk, ezután egérrel vagy az F2 billentyűvel el­he­lyez­zük a kurzort a szerkesztőlécen. A deklaráció szintaktikája: <név><kettőspont><egyenlőségjel><képlet>. Tehát, átlag nm ár:=ROUND( SUM( [ár] ) / SUM( [alapterület] ) ; -4 ).
PowerPivot, egyéni összesítés képletének szintaktikája
A szerkesztés befejezése után a cellában megjelenik az egyéni összesítés értéke a teljes táblára vonatkozóan. A statisztikai érték for­má­tu­mát nem csak a szalagon, de az objektum menüjéből is megadhatjuk. Ez a beállítás természetesen a kimutatásban is érvényesül majd. Az egyéni összesítés menüje a vágólap-műveleteken kívül, tartalmazza még a törlés, a feltételes formázás, a megjelenítést tiltó és a leírás meg­a­dá­sá­ra szolgáló parancsot. Az adatnézetben törölt egyéni összesítés a kimutatásból is törlődik.
PowerPivot, egyéni összesítés számformátuma
A Kezdőlap, Számítások, AutoSzum lista utasításaival az aktuális mezőt elemezhetjük a leggyakoribb statisztikai függvényekkel. Az au­to­ma­ti­ku­san létrehozott képlet, az automatikus nevet is beleértve, szerkeszthető és így egy bonyolultabb egyéni összesítés alapja lehet.
    A PowerPivot-mezőlistán csak az egyéni összesítések jelennek meg, de adat- és kapcsolatnézetben, ha a menüszalag Speciális lapján (Fájl, Váltás Speciális módra) bekapcsoltuk az Implicit mértékek megjelenítése vezérlőt, akkor az automatikus összesítések is látszódnak. Megkülönböztetésük nem okozhat problémát az automatikus összesítés neve és az utána álló színes, íves nyilacska miatt. A név­ki­e­gé­szí­tő­ben azonban már nincs nyilacska, van viszont egy görög szumma, de az egységesen mindkét típus előtt. Megkülönböztetésnek csak az au­to­ma­ti­kus összesítés automatikus neve marad. Ezért aztán ne csak az összesítés, hanem a neve is legyen egyéni!
PowerPivot, automatikus- és egyéni összesítések megjelenítése
Példánkat folytatva, kimutatással kell meghatározzuk az egyes kerületek átlagos négyzetméter-árának eltérését a budapesti átlagtól, tíz­e­zer forint pontosággal. A bővítmény ablakában adjuk ki a Kezdőlap, Kimutatás utasítást, majd a megjelenő panel segítségével, határozzuk meg az objektum helyét. Deklaráljunk a két sormezőt a mezőlistán: „városrész” és „kerület”, majd jelenítsük meg az egyéni összesítés szer­kesz­té­sé­re szolgáló parancstáblát a PowerPivot, Számítások, Mértékek, Új mérték… utasítással.
PowerPivot, egyéni összesítés létrehozása
Először a tárolásra szánt táblát, majd az egyéni összesítés nevét kell megadnunk. A Leírás mezőben megjegyzést fűzhetünk az ob­jek­tum­hoz. Ezután következik a képlet szerkesztése, amelyet egyenlőségjellel kell kezdenünk. A függvény és objektumnevek bevitelekor itt is ren­del­ke­zé­sünk­re áll a névkiegészítő. Az fx feliratú vezérlővel a Függvény beszúrása panelt jeleníthetjük meg.
PowerPivot, egyéni összesítés, függvény beszúrása
A függvények nyolc kategóriába vannak sorolva: Dátum és idő, Matematikai és trigonometriai, Statisztikai, Szöveg, Logikai, Szűrő, In­for­má­ci­ós és Szülő/gyermek. Utóbbi a hierarchia-kezelő függvényeket tartalmazza. És mit keres az ampersand az első két kategória neve előtt Ta­ní­tó bácsi? Valószínűleg redmondi Alex rákönyökölt a billentyűzetre, Pistike! Na és a NumberOfDigits miért nincs lefordítva? Azt meg le­het, hogy már nem fizette a Microsoft…
    A bővítmény a lista alatt megjeleníti a kiválasztott függvény argumentumait és leírását is. Utóbbi azonos a névkiegészítőben olvasható is­mer­te­tő­vel. A függvényt dupla kattintással vagy az OK vezérlővel helyezhetjük el a képletben.
    Az egyéni összesítés értéke a vizsgált terület lakásainak átlagos négyzetméter-ára és a budapesti átlagos négyzetméter-ár különbsége lesz.
PowerPivot, egyéni összesítés, példa
A képletekben szereplő SUMX függvénynek nincs a programban megfelelője. Az első argumentumával meghatározott tábla minden re­kord­já­ban kiértékeli a második argumentumával meghatározott kifejezést, majd az eredményeket összeadja. Az ALL függvény szintén a DAX spe­ci­a­li­tá­sa. Az argumentumával meghatározott teljes táblát, vagy egy mező összes bejegyzését adja eredményül, tekintet nélkül a ki­mu­ta­tás el­ren­de­zé­sé­re és szűrőire. A képlet nem tartalmazza a lakások átlagos négyzetméter-árának kiszámítását, hanem szerepelteti az ezt az értéket eredményező „átlag nm ár” egyéni összesítést.
    A szerkesztés befejeztével a Képlet ellenőrzése vezérlővel kérhetjük a kifejezés előzetes vizsgálatát. Az ellenőrzés megállapításai, a kép­let mező alatt, egy az erre a célra beszúrt területen jelennek meg. A panel alsó részén álló Formázási beállítások vezérlői azonosak az adat­né­zet­ben megismert formázó-panel vezérlőivel.
    A létrehozást követően az egyéni összesítés megjelenik a mezőlistán, a gazdatábla mezői után. Az egyéni összesítések módosítására és törlésére szolgáló parancstáblát a PowerPivot, Számítások, Mértékek, Mértékek kezelése… utasítással jeleníthetjük meg.
PowerPivot, egyéni összesítések kezelése
Akkor foglaljuk össze, Pistike! Igen, Tanító bácsi! A bővítményben három képleten alapuló objektumot tudunk létrehozni: [egy] számított me­zőt a táblában, [kettő] automatikus összesítést és [három] egyéni összesítést a pivot táblában. Az automatikus összesítés a program sta­tisz­ti­kai mezőjének, az egyéni összesítés a program számított mezőjének megfelelője a bővítményben. Az összesítéseket a Power­Pivot hol meg­kü­lön­böz­te­tés nélkül mértéknek, hol megkülönböztetve implicit- és explicit mértéknek, hol mértéknek és egyéni összesítésnek ne­ve­zi. Jól mond­tam, Tanító bácsi! Nagyon jól, Pistike!
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com