hierarchia-kezelés a pivot táblában
2018-02-17    Excel 2016
Térjünk vissza a hierarchia-kezelés a DAX-ban című cikk példájához! A három-szintes hatalmi struktúrájú vállalat adatait, két­táblás adat­bá­zis tartalmazza: kollégák, munkák.
PowerPivot, hierarchia-kezelés a pivot táblában, példa
Ahogy a képen megfigyelhetjük az egyes kollégák több munka elvégzésében vettek részt. A munkák jóváírása elszámolási egysé­gekben történik. Összesítsük kimutatással, hierarchia szerint, az elszámolási egységeket!
    A PowerPivot kimutatásban a munkatársakat a nevükkel kívánjuk szerepeltetni, ezért a munkatársak táblában, számított me­zőkkel, ké­pez­nünk kell az egyes kollégák függőségi sorában álló munkatársak nevét, hatalmi szintek szerint: SZINT A, SZINT B, SZINT C.
    A neveket a LOOKUPVALUE függvénnyel képezzük: a függvény első argumentuma a keresett bejegyzést tartalmazó mező neve, to­váb­bi argumentumai párban állnak és a rekord azonosítására szolgálnak: mezőnév deklaráció - bejegyzés deklaráció. Az első ar­gu­men­tum tehát a név mező lesz. A második a kolléga AZ mező és a harmadik a kolléga AZ mező értéke. Utóbbi a vizsgált füg­gőségi sor, adott ha­tal­mi szint­jén álló, elemének értéke. A függőségi sort a PATH-, az adott elem azonosítóját a PATHITEM füg­gvénnyel képezzük. A szá­mí­tott me­zők képlete tehát: LOOKUPVALUE( [név] ; [kolléga AZ] ; PATHITEM( PATH( [kolléga AZ] ; [mentor AZ] ) ; <hatalmi szint sor­szá­ma> )).
PowerPivot, hierarchia-kezelés a pivot táblában, LOOKUPVALUE, PATHITEM, PATH függvények
Ezek után a program-ablakban a Beszúrás, Táblázatok, Kimutatás, A munkafüzet adatmodelljének használata paranccsal hoz­zá­fog­ha­tunk a kimutatás elkészítéséhez. A pivot tábla felépítése a következő lesz. Sormezők: a kollégák tábla SZINT A, SZINT B és a SZINT C mezői. Oszlopmezők nincsenek. Statisztikai mező: a munkák tábla egység mezője, a SUM függvénnyel.
PowerPivot, hierarchia szintek megjelenítése a pivot táblában
A Pivot tábla áttekinthetőségét a következő megjelenítési tulajdonságokkal javítottam: táblázatos kimutatás-elrendezést állítot­tam be, el­rej­tet­tem a kibontás/összecsukás gombokat, megtiltottam a SZINT B és a SZINT C mezők részösszegeinek megjelení­tését és végül egyéni betűformázást, vízszintes igazítást és szegélyezést alkalmaztam.
    Vegyük számba azt a műveletsort, amellyel a hierarchia szerinti kimutatás-elrendezést létrehoztuk! [1] A kulcs mező bejegyzé­seivel tá­rol­tuk a munkatársak közvetlen feletteseit. [2] Számított mezőkkel képeztük a függőségi sor elemeinek ne­vét, [3] amelyeket azonos ki­mu­ta­tás-területre helyeztük, [4] a függőségi sor szerinti sorrendben.
    Az utolsó két művelet elvégzését a bővítmény „hierarchikus mezőcsoport” szolgáltatása segíti. A modult használva a „szint” mező­ket, a függőségi sor szerinti sorrendben, csoportba foglalhatjuk. A létrehozott objektum a HIERARCHIKUS MEZŐCSOPORT. Azonosítá­sa névvel tör­té­nik. A hierarchikus mezőcsoport a PowerPivot mezőlista része. Mezői a listán önállóan is elérhetők.
    Térjünk át kapcsolatnézetbe a Kezdőlap, Nézet, Diagramnézet paranccsal. A csoport létrehozását a tábla címsorának Hierarchia lét­re­ho­zá­sa parancsgombjával kezdeményezhetjük. Az új ob­jek­tum az utolsó mezőnév alatt jelenik meg, Hierarchia<sorszám> felirattal, amely a felhasználói nevével felülírható.
    Az egyes mezőket menüjük Hozzáadás hierarchiához parancsával vagy húzással helyezhetjük el az új objektumba. A bővítmény a cso­port­ban álló mezőkhöz két nevet jelenít meg: a hierarchikus mezőcsoportban használatos nevet és zárójelek között, az ere­deti ne­vet. U­tób­bi a PowerPivot szóhasználatban a „forrásoszlop név”.
PowerPivot, hierarchia-szintek a mezőlistán
Kapcsolatnézetben a hierarchiában álló mező menüje tartalmazza a mező pozíciójának módosítására, csoportból történő eltávo­lítására, a csoportban használandó nevének megadására és eredeti nevének elrejtésére szolgáló parancsokat.
    A kimutatásba felvett hierarchikus mezőcsoport mezői közül mindig csak az első tételei lesznek megjelenítve, a további mezők téte­le­it ki­bon­tás művelettel tehetjük láthatóvá. A kimutatás Szűrők területére helyezett hierarchikus mezőcsoportot a bővítmény egyetlen ob­jek­tum­ként jeleníti meg, egyetlen szűrőlistával, amelyben a tételek strukturáltan állnak. A hierarchikus mezőcsoport az Értékek kimu­tatás-te­rü­le­ten nem állhat.
    [így készült] A mintafeladatot a bővítmény 2016-os verziójában állítottam össze. Az utolsó kép objektumai a valóságban nem egy kép­er­nyőn állnak. A bal oldali, két táblát kapcsolatnézetből, a kimutatást és mezőlistáját a program ablakából vágtam ki.
ismertető letöltése pdf-ben munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com