importálás munkafüzetből
2020-08-20    Excel 2019
De egyáltalán, miért akarunk mi adatokat átvenni egy másik munkafüzetből, pivot táblás elemzésre? Egyszerűen megnyitom és kész! A­zért, mert adatbázist szeretnénk építeni. Más szóval kapcsolatot kívánunk létesíteni a munkafüzetben álló adatok és más táblázatosan tá­rolt adatok között. Vagy úgy is fogalmazhatunk, az összetartozó adatokat egy egységként kívánjuk vizsgálni. Táblázatosan tárolt ada­to­kat, persze az Access-ben is össze tudnánk kapcsolni, de ott nincs pivot táblás elemzési lehetőség. Akkor marad a PowerPivot bő­vít­mény…
    Az adatok beolvasását a Tábla importálása varázsló elnevezésű segédprogram végzi, amelyet a PowerPivot ablak Kezdőlap, Külső a­da­tok beolvasása, Más forrásokból parancsával indíthatunk el. A segédprogram első, Kapcsolódás adatforráshoz panelján válasszuk ki a Szövegfájlok csoportban álló Excel-fájl elemet, majd kattintsunk a Tovább gombra.
PowerPivot, Tábla importálása varázsló Kapcsolódás adatforráshoz ablaka
A varázsló második, Kapcsolódás Microsoft Excel-fájlhoz feliratú paneljának Tallózás… nyomógombjával választhatjuk ki az im­por­tá­lan­dó adatokat tartalmazó munkafüzetet. Figyelem, figyelem! Megnyitott fájlból a bővítmény nem tud olvasni! Egy munkamenetben csak egy­et­len munkafüzetből tudunk importálni, ezért ahány forrás-fájl, annyi munkamenet.
PowerPivot, Tábla importálása varázsló Kapcsolódás Microsoft Excel-fájlhoz ablaka
A kiválasztott fájl nevét és elérési útvonalát a bővítmény automatikusan adatkapcsolatba menti. A deklaráció neve: Excel<szóköz><mun­ka­fü­zet neve>. Egyedi nevet a Kapcsolat felhasználóbarát neve mezőben adhatunk meg.
    A létrehozandó tábla mezőnevei azonosak lesznek a forrás táblázat oszlopneveivel, ha kipipáljuk Az első sor adatai alkossák az osz­lop­fej­lé­ce­ket jelölőnégyzetet. Ha a vezérlő jelöletlen marad, akkor a mezők az F1, F2, F3… neveket kapják. Ha figyelmetlenségből ma­rad el a jelölőnégyzet kipipálása, akkor az esetleges oszlop-nevek adatnak minősülnek.
    A varázsló harmadik, Táblák és nézetek kijelölése feliratú panelján a munkafüzet lapjai és elnevezett tartományai közül vá­laszt­ha­tunk. A megjelenített listában az objektumok, nevük szerint, ABC sorrendbe szedve követik egymást.
PowerPivot, Tábla importálása varázsló Táblák és nézetek kijelölése ablaka
A bővítmény a munkafüzet tartalmi vizsgálata nélkül állítja össze a lapok jegyzékét, ezért abban üres munkalapok is szerepelhetnek. A be­ol­va­sott munkalap-neveket a program dollárjellel egészíti ki: <lapnév>$ illetve, ha a név szóközt is tartalmaz, akkor a karakterlánc a­poszt­ró­fok között áll: ’<lap neve>$’ (Bicske belső). A tartomány-nevek után a bővítmény nem tesz dollárjelet (Csurgó_külső).
    A hanyag programozás miatt a listában sajnos megjelennek az Excel rejtett segéd-lapjai is (Fonyód$_xlnm#_FilterData¬base). Eze­ket haddjuk figyelmen kívül!
    Az importálandó elemeket jelölőnégyzetekkel választhatjuk ki. A lista bal felső sarkában álló vezérlővel az összes lapot ki tudjuk je­löl­ni. Ha a munkafüzet csak egyetlen lapot tartalmaz, akkor azt a varázsló automatikusan kiválasztja és tovább lép.
    A Villámnézet és szűrés nyomógomb parancstáblát jelenít meg a kiválasztott munkalap táblázatának első ötven sorával és az adatok sze­lek­tá­lá­sá­ra szolgáló eszközökkel. Az oszlopok szűrőlistáiban álló rendező-utasításokkal virtuálisan rendezhetjük a táblázatot és a mű­ve­let után az új sorrend szerinti „első ötven” sort látjuk.
    A munkalapok listájának negyedik, Felhasználóbarát név címkéjű oszlopa a létrehozandó tábla nevének megadására szolgál. Ami­kor a jelölőnégyzettel kiválasztjuk a munkalapot, akkor a bővítmény ezt a mezőt automatikusan kitölti. A név a tiltott karakterektől meg­tisz­tí­tott munkalap-név lesz. A felhasználó ezt a karakterláncot felülírhatja. A tiltott karakterek a következők.
PowerPivot, Tábla importálása varázsló, tiltott karakterek a tábla nevében
Még mielőtt tovább lepnénk, beszéljünk az importálás-varázsló aktuális ablakának feliratáról: Táblák és nézetek kijelölése. Mi lehet az a nézetek? Excel-ben csak egyetlen nézetet ismerünk, amelyet a Nézet, Munkafüzetnézetek, Egyéni nézetek, Hozzáadás… paranccsal hozhatunk létre. De ez nem az! Kipróbáltam. Akkor miről lehet szó? Talán itt is a hanyag programozásról?!
    Miután kiválasztottuk az importálandó objektumokat, kattintsunk a Befejezés vezérlőre!
PowerPivot, Tábla importálása varázsló, Importálás ablaka
A bővítmény felülről lefelé haladva olvassa be a Munkaelemeket. Az importálandó munkalap, illetve tartomány-név előtt megjelenített pi­pa, valamint az Állapot oszlopban álló Sikeresen végrehajtva… kezdetű szöveg a tábla létrehozását jelenti. A műveletsort az Im­por­tá­lás le­ál­lí­tá­sa parancsgombbal szakíthatjuk meg. A leállítás a már létrehozott táblákra nincs hatással. Az importálást végző se­géd­prog­ram­ból a Be­zá­rás parancsgombbal léphetünk ki. A létrehozott táblák, az importálás sorrendjében, a PowerPivot-ablakban állnak.
táblák a PowerPivot ablakban
A varázsló csak a munkalap első 255 oszlopát „látja”, ezért az ezen a tartományon kívül eső adatok nem kerülnek importálásra! De ho­gyan állapítja meg a segédprogram, hogy a munkalap melyik oszlopa lesz a tábla első mezője, illetve melyik sora adja majd a tábla első re­kord­ját? Próbáljuk ki!
PowerPivot, Az importálandó munkalap tartalma
Van egy munkafüzetünk egyetlen munkalappal: raktár. Ezen két elnevezett, adatokat tartalmazó, tartomány áll: városok és alkatrészek. Mindkettő első sorában az oszlopnevek állnak.
PowerPivot, Tábla importálása varázsló és a létrehozott táblák
Kiválasztottuk mindhárom felajánlott objektumot és deklaráltuk az első sorban álló oszlop-neveket. És a képen látható három táblát kap­tuk.
    Tehát, a munkalap, illetve a névvel azonosított tartomány első adatot tartalmazó oszlopa lesz a tábla első mezője. A munkalap, illetve a tartomány második adatot tartalmazó sora válik a tábla első rekordjává. Ha nem deklaráltunk oszlopneveket, akkor természetesen az első adatot tartalmazó sor lesz az első rekord.
ismertető letöltése pdf-ben munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com