az adatbevitel szabályozása, listák
2019-04-29    Excel 2019
Az adatbevitel szabályozása meghatározott cellák tartalmának előírását jelenti. A szereplőket, a korlátozót és a korlátozottat, nevezzük ter­ve­ző­nek és felhasználónak. A szabályozás a következő módokon valósulhat meg. [1] A tervező feltételekkel határozza meg a kívánt tar­tal­mat. [2] A tervező felsorolja az elfogadható tartalmakat. [3] A tervező egy képletet állít össze, amelynek a bevitt adattal kiértékelve, IGAZ lo­gi­kai értéket kell adnia. Az első módszerrel már foglalkoztunk. Most a második, a listás megoldásról mesélek.
    Listás a módszer a szó átvitt és konkrét értelmében is: a program a tervező által felsorolt adatokat egy valóságos, legördülő listában je­le­ní­ti meg. A felhasználó által kiválasztott elem automatikusan beíródik a cellába. Ez a megvalósítási mód magában hordozza a mód­szer al­kal­maz­ha­tó­sá­gá­nak korlátait: a túl sok elemet tartalmazó lista már nehézkesen kezelhető.
    Készítsünk adatbeviteli szabályt a „kifizetések” adatbázis-táblázat „jogcím” mezőjéhez! Miért kell adatbázis-táblázatot csinálni, Tanító bá­csi? Nem kell, Pistike! A beviteli szabályt a táblázat létrehozásakor kell megadni, tehát akkor, az első sorba írjuk be az oszlop-ne­ve­ket, majd ezt követően, a megfelelő oszlopban jelöljünk ki tízezer cellát…Jó-jó, most már felfogtam, Tanító bácsi! Ez így nagyon amatőr len­ne! Háát igen! Naszóval! Kattintsunk az első rekord jogcím mezőjébe és adjuk ki az Adatok, Adateszközök, Érvényesítés, Ér­vé­nye­sí­tés… uta­sí­tást!
    Az összetett parancstábla Beállítások lapján a Megengedve mezőben válasszuk ki a Lista tételt, majd a Forrás vezérlőbe gépeljük be az elfogadható tartalmakat, pontosvesszővel elválasztva: előleg, bér, költség. Állítsuk be a szabály számonkérési szintjét és a hiba ese­tén meg­je­le­nő üzenetet a panel Hibajelzés lapján. Stílus: Megállás, Cím: Hibás jogcím, Hibaüzenet: A jogcím csak előleg, bér vagy költ­ség le­het!
beviteli lista létrehozása konstansokból
Az Excelben nem tudjuk kikényszeríteni az adatbevitelt, ezért az üresen hagyott, adatbeviteli szabály alatt álló cellák nem generálnak fi­gyel­mez­te­tő üzenetet. Ez a szokásos működés, amelyet a parancstábla Beállítások lapjának Üres cellák mellőzése jelölőnégyzetének ki­vá­lasz­tott állapota biztosít. Ha töröljük a vezérlő pipáját, akkor az Automatikus hibaellenőrzés a háttérben szolgáltatás hibásnak jelöli az üre­sen hagyott cellát.
    Az adatbevitel listás szabályozásának része a beviteli lista és a hibás adatra figyelmeztető üzenet megjelenítése. Ez a szokásos mű­kö­dés, de a tervező letílthatja a megjelenítésüket a Beállítások lap Legördülő lista és a Hibajelzés lap Érvénytelen adat… vezérlőivel.
hibaüzenet megállás szigorúsági szinten
Az Adatok érvényesítése parancstábla Forrás mezőjében nem csak konstansok, de tartomány-hivatkozás is állhat: az elfogadható tar­tal­mak tartományának azonosítója. Ez a lehetőség a gyakran cserélődő elemek esetén lehet hasznos. Például, ha a beviteli mezőben mó­do­sí­ta­ni akarom a bért bruttó bérre, akkor egyszerűen kiegészítem a deklarált tartományban. Módosítsuk az adatbeviteli szabályt! A kor­lá­to­zás számonkérési szintje legyen figyelmeztetés, „Nem regisztrált jogcím” és „A kifizetés alapja nem szerepel a jogcímek lis­tá­já­ban!” szö­ve­gű figyelmeztetéssel.
beviteli lista létrehozása tartomány-hivatkozással
Zseniális, Tanító bácsi! Próbáld ki a módosítást is, Pistike! Tanító bácsi! …csináljunk adatbázis-táblázatot a jogcímeket tartalmazó táb­lá­zat­ból is, és akkor nem csak a csere, de a lista bővítése is meg lesz oldva? Pontosan, Pistike! Sőt az átalakítást követően még a tar­to­mány deklarációt sem kell módosítani, mert a modul Forrás mezőjében csak tartomány-havatkozás és tartomány-név szerepelhet, me­ző­név nem. Alakítsuk át a jogcímeket tartalmazó tartományt adatbázis-táblázattá, majd csökkentsük a számonkérés szigorúsági szintjét in­for­má­ci­ó­ra, „Új jogcím” és „Bővítse a jogcímek listáját az új bejegyzéssel!” szöveggel!
figyelmeztetés a beviteli lista kibővítésére
Ahogy azt, az előbb említettem, a Forrás mezőben tartomány-név is szerepelhet. Tehát nem szükséges adatbázis-táblázatot készíteni, ele­gen­dő ha csak elnevezzük a G2:G4 területet és a nevet beírjuk a vezérlőbe (=jogcímek). A cellák kijelölése után a szerkesztőléc Név me­ző­jé­ben vagy a Képletek, Definiált nevek, Név megadása utasítással megjeleníthető panelon deklarálhatjuk a nevet. Természetesen ez a meg­ol­dás is biztosítja az adatbeviteli lista egyszerű bővíthetőségét!
    A névben nem állhat szóköz és foglalt karakter. Nem kezdődhet számmal és nem lehet azonos egyetlen lehetséges hivatkozással sem. Önállóan nem lehet név a kis és a nagy cé (c, C), valamint a kis és a nagy er (r, R) betűk. A csak kis- és nagybetűkben különböző neveket a program azonosnak tekinti. A név legfeljebb kettőszázötvenöt karakter hosszú lehet.
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com