készítsünk pivot táblát
2018-03-17    Excel 2016
A pivot tábla - fogalmak és a mezőhalmozás - fogalmak című cikkekben általánosságokban beszéltem az elemző tábláról. Eb­ben a le­í­rás­ban egy konkrét pivot tábla elkészítésének lépéseit mutatom be, a program 2016-os verziójában. Példánk, a már ismertetett, szőlő-ül­tet­vé­nyes táblázat lesz.
    A pivot tábla összeállítása előtt az elemezni kívánt táblázatot célszerű adatbázis-táblázattá alakítani. Kattintsunk a táblázatba, majd ad­juk ki a Kezdőlap, Stílusok, Formázás táblázatként vagy a Beszúrás, Táblázatok, Táblázat parancsot. Ha az első utasítással in­dí­tot­tuk az áta­la­kí­tást, akkor választhatunk a program beépített táblázat-formátumai közül, ha nem, akkor a táblázat a szokásos módon lesz for­máz­va. Az adatbázis-táblázat biztosítja majd a pivot tábla egyszerű aktualizálását.
a pivot tábla forrása
A létrehozott adatbázis-táblázat automatikus nevét cseréljük le! A Táblázateszközök, Tervezés, Tulajdonságok, Táblázat neve mezőbe írjuk be: szőlő! A névnek a következő előírásoknak kell megfelelnie: maximális hossza 255 karakter, tartalmazhat kis- és nagybetűket va­la­mint szá­mo­kat, nem tartalmazhat szóközt és a program foglalt karaktereit, tagolása az _ (alsó vonal) és a . (pont) karakterekkel tör­té­nik, nem kez­dődhet számmal, nem lehet azonos egyetlen lehetséges hivatkozással, önállóan nem lehet név a kis és nagy cé (c, C) és az er (r, R) be­tűk. A csak kis- és nagybetűkben különböző neveket a program azonosnak tekinti.
    A táblázat átalakítása és az adatbázis-táblázat átnevezését követően indíthatjuk a pivot tábla létrehozásának folyamatát. Ebben a fá­zis­ban kell meghatároznunk az elemző tábla helyét egy cella kijelölésével. Ez a cella lesz a pivot tábla, a külső szűrőket nem tar­tal­ma­zó, te­rü­le­té­nek bal felső cellája. Aktív adatbázis-táblázat mellett a Táblázateszközök, Tervezés, Eszközök, Összegzés kimutatással u­ta­sí­tás­sal in­dít­hat­juk a mű­ve­let­sort. A meg­je­le­nő parancstábla Hely mezőjében adhatjuk meg az elemző tábla pozícióját. Ha nem élünk a le­he­tő­ség­gel, ak­kor a pivot tábla, az elem­zen­dő táblázat lapja elé beszúrt, új munkalapra kerül, az A2-es cellától kezdődően. Az elemző táb­la po­zí­ci­ó­ját előzetesen is meg­ha­tá­roz­hat­juk: kattintsunk a kiválasztott cellán és adjuk ki a Beszúrás, Táblázatok, Kimutatás uta­sí­tást. A prog­ram eb­ben az eset­ben is meg­je­leníti a parancstáblát, de most a Táblázat vagy tartomány feliratú mezőt kell kitöltenünk: szőlő.
a pivot tábla forrásának és helyének deklarálása
A kiindulási adatok rögzítését követően a program megjelenít egy Kimutatásmező feliratú segédablakot. A panel tartalmazza a me­ző­lis­tát és a pivot tábla területeit. Vezérlői sorrendben, felülről lefelé haladva, a következők. Kis, lefelé mutató háromszög: a segédablak át­he­lye­zé­se, mé­re­te­zé­se és bezárása. Fogaskerekes nyomógomb menüje: az oszlopnevek megjelenítésének szabályozása, a mezők sor­rend­jé­nek be­állí­tása. Ke­re­sés vezérlő: a megadott karakterláncot tartalmazó mezők lekérdezése. A kihagyott vezérlők a PowerPivot mo­dul­hoz tar­toznak.
mezők felvétele a pivot táblába
A segédablak megjelenítése automatikus: ha a pivot táblára kattintunk megjelenik, ha elkattintunk róla, eltűnik. Felhasználói bezárása után, azonban csak a Kimutatáseszközök, Megjelenítés, Mezőlista vagy a pivot tábla helyi menüjének Mezőlista megjelenítése utasítás­sal tehet­jük ismét láthatóvá.
    A pivot tábla szerkezetét a feladat határozza meg: összesítsük a magyarországi szőlő ültetvények területét borvidékek és a bogyó szí­ne szerint! Másként fogalmazva, adjuk össze a területeket borvidékek és a bogyó színe szerinti csoportosításban! Tehát a pivot tábla sta­tisz­ti­kai mezője a „terület”, csoportosító mezői a „borvidék” és a „szín” lesznek.
    Az elemző tábla mezőit a segédablakban deklaráljuk: a kiválasztott oszlopot lehúzzuk a panel alján álló négy terület egyikére. Az ÉR­TÉ­KEK felirat alá a statisztikai-, a SOROK és az OSZLOPOK alá a csoportosító- és a SZŰRŐK alá a szűrő mezők kerülnek. Vissza­tér­ve a pél­dánkhoz a csoportosító mezők pozíciója még megfontolást igényel, de a statisztikai mező már biztos: tehát a „terület” oszlopot húz­zuk az ÉRTÉKEK fel­i­rat alá! A pivot tábla szokásos statisztikai művelete, számokat tartalmazó mező esetén az összeadás, minden más a­dat­tí­pus esetén a megszámlálás. Erre utal, a pivot táblában a kiszámolt statisztikai érték felett, és a segédablakban az ÉRTÉKEK fe­li­rat alatt meg­je­le­nített au­to­ma­ti­kus név: Összeg/terület.
statisztikai mező deklarálása
A statisztikai mező tulajdonságait az Értékmező-beállítások nevű parancstáblán adhatjuk meg, amelyet a pivot tábla egy statisztikai ér­té­ké­nek helyi menüjéből vagy a segédablakban a statisztikai mező helyi menüjéből tudunk megjeleníteni az Értékmező-beállítások…uta­sí­tás­sal. Felülről lefelé haladva a vezérlők funkciója a következő. Egyéni név: az automatikus név lecserélése. Műveletek listája: a sta­tisz­ti­kai művelet meghatározása. Számformátum: a statisztikai értékek megjelenítésének szabályozása.
pivot tábla, a statisztikai vizsgálatok listája
A táblázat Darab és Darabszám művelete magyarázatra szorul. Képzeljünk el egy vegyes adattípusú oszlopot. Például a „pénztárba” osz­lo­pot: tíz cellájában számok állnak, ötben pedig az „átutalás” szöveg. Ha a vásárlások számát kívánjuk megállapítani, akkor az összes cel­lát meg kell számolni, tehát a Darab műveletet állítjuk be és az eredmény tizenöt lesz. Ha csak a készpénzes vásárlásokra vagyunk kí­ván­csiak, akkor a számok számát fogjuk lekérdezni a Darabszám művelettel. A vizsgálat eredménye tíz lesz. Arra a kér­dés­re, hogy a két vizs­gálatnak, miért azonos az automatikus neve (Mennyiség) válaszoljon a Microsoft Co.
    A jelenlegi fázisban pivot táblánk a magyarországi szőlőültetvények összterületét mutatja, ha azonban a segédablakban a „borvidék” fel­ira­tot a SOROK területre húzzuk, az elemző tábla már borvidékek szerint bontásban mutatja az ültetvények területének. A másik cso­por­to­sí­tó mezőnk a bogyó színét mutató oszlop, amelyet helyezzünk az OSZLOPOK területre helye.
pivot tábla, sor és oszlopmezők deklarálása
A csoportosító mezők pozícióját úgy kell meghatároznunk, hogy a pivot tábla áttekinthetősége optimális legyen. Általában a lista szerű el­ren­dezések jobban olvashatók, mint a szélesen elterpeszkedők. Ezért került a soktételes „borvidék” a SOROK és a kéttételes „szín” mező az OSZLOPOK területre.
    A csoportosító mezők tételei és a statisztikai mező értékei a pivot tábla sor- és oszlopmezőinek menüjéből szűrhetők. Szűrő mezők dek­la­rá­lásával a statisztikai vizsgálat hatókörének további szűkítésére nyílik lehetőség: húzzuk tehát a segédablakban a „borrégió” fel­ira­tot a SZŰRŐK területre.
    A pivot tábla minden módosítását követően a program automatikusan a legszélesebb tartalomhoz igazítja az elemző tábla összes osz­lo­pát. Ez a szokásos működés, amelyet a Kimutatáseszközök, Elemzés, Kimutatás, Bealítások, Beállítások, Elrendezés és for­má­zás, Osz­lop­szélesség automatikus beállítása frissítéskor jelölőnégyzet pipájának törlésével kapcsolhatunk ki. A Sorcímkék és Osz­lop­cím­kék fel­ira­to­kat a Kimutatáseszközök, Tervezés, Elrendezés, Kimutatás elrendezése, Megjelenítés tagolva utasítással cserélhetjük le a me­ző­ne­vek­re: borvidék, szín.
    A pivot tábla helyének módosítása a Kimutatáseszközök, Elemzés, Műveletek, Kimutatás áthelyezése utasítással kezdeményezhető. A meg­jelenő parancstáblán meg kell adnunk az elemző táblában szaggatott vonallal szegélyezett cella új helyét.
pivot tábla áthelyezése
A program nem követi a pivot táblával elemzett táblázat adatainak módosításait. A szokásos beállítások mellet még a fájl meg­nyi­tá­sa­kor sem aktualizálja a pivot táblát. Ha erre igényt tartunk, akkor be kell kapcsolnunk ezt a szolgáltatást: Kimutatáseszközök, Elemzés, Ki­mu­ta­tás, Beállítások, Adatok, Adatfrissítés a fájl megnyitásakor. Munka közben a Kimutatáseszközök, Elemzés, Adatok, Frissítés pa­ranccsal ak­tu­ali­zál­hat­juk a pivot táblát. Ne felejtsük, a frissítés csak akkor ilyen egyszerű, ha a pivot tábla készítése előtt az elemzendő táblázatot át­ala­kí­to­ttuk adatbázis-táblázattá.
    A pivot tábla mezőit a Kimutatáseszközök, Elemzés, Műveletek, Törlés, Az összes törlése utasítással távolíthatjuk el. Az elemző tábla tör­lé­se két lépésben történik. Először ki kell jelölnünk a pivot táblát a Kimutatáseszközök, Elemzés, Műveletek, Kijelölés, Teljes ki­mu­ta­tás pa­ranccsal, majd kiadni a törlés parancsot: Kezdőlap, Szerkesztés, Törlés, Az összes törlése.
    A fentiekben bemutattam egy egyszerű felépítésű pivot tábla létrehozásának, áthelyezésének és törlésének műveleteit az Excel 2016-­os verziójában. Összetett statisztikai elemzés mezőhalmazosással jár, amelynek megvalósítását a több mező azonos pivot tábla te­rü­le­ten cí­mű cikkben ismertetem.
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com